Teoriaa ryhmästä

Ryhmän merkitys

Ryhmät ovat yksi kulttuuriprosessien ilmenemismuoto. Ne ovat luonnollinen osa ihmiselämää; ne
vaikuttavat yksilön kehitykseen, persoonaan, päätöksiin. Samalla yksilö myös hyödyntää ryhmiä
omissa pyrkimyksissään. Ihminen saa elämänsä aikana kokemuksia ryhmistä kuten perheestä,
leikkitovereista, koululuokasta, harrastuksista, työelämästä jne. Ryhmää voi tarkastella myös
tavoitteellisena, ohjattuna ryhmänä. Tällaisia ovat mm. terapia-, kuntoutus-, projekti- ja
koulutusryhmät ja esimerkiksi työyhteisötiimit.

Ryhmän onnistumisen edellytyksiä

 • jäsenten yhteensopivuus
 • sopiva ryhmän koko
 • jäsenet ymmärtävät ja hyväksyvät tehtävän/tehtävien tarkoituksen
 • riittävät resurssit (aika, paikka jne)
 • suhteet muihin ryhmiin ja organisaatioon toimivia

Ryhmätyöskentelyn edut

 • Kokonaistieto kasvaa.
 • Saadaan useita näkökulmia.
 • Jäsenet voivat korjata toistensa virheitä.
 • Päätetyn asian toteutus helpompaa.
 • Osallistuminen auttaa ymmärtämään ja oivaltamaan.
 • Valmius ottaa positiivisia riskejä kasvaa.
 • Jäsenet oppivat toisiltaan.

Ryhmätyöskentelyn haitat

 • Sosiaalinen paine voi latistaa päätöksiä ja luovuutta.
 • Pelätään arvostelua.
 • Joillakin jäsenillä hallitseva asema.
 • Jäsenillä on toissijaisia tavoitteita.
 • Erimielisyydet voivat jättää kaunoja.
 • Liian tiivis ryhmä synnyttää idearikkautta, luovuutta ja kriittisyyttä kahlitsevaa ryhmäajattelua.

Toimiva ryhmä

 • Jäsenillä on selkeä, kaikkien hyväksymä käsitys tavoitteista ja tehtävistä.
 • Jokaista ryhmän jäsentä kuunnellaan.
 • Jokaista jäsentä rohkaistaan osallistumaan.
 • Kaikkien jäsenten tunteet ja tarpeet otetaan kohtuullisesti huomioon.
 • Tärkeät päätökset tehdään yhteisymmärryksessä.
 • Ryhmällä on yhteiset, tarkoituksenmukaiset pelisäännöt, joita kaikki jäsenet noudattavat

Tavoitteita ryhmäviestintään

 • Jäsenet ennakoivat toistensa käyttäytymistä.
 • Roolit ovat suhteellisen vakiintuneita.
 • Jäsenet ovat tasa-arvoisia.
 • Normit ja säännöt hyväksytään ja ymmärretään.
 • Vapaa kommunikointi on mahdollista.
 • Ryhmän jäsenillä on riittävät viestintätaidot.
 • Kaikki työskentelevät tehokkaasti ja yhteisen päämäärän puolesta.

Ihanteelliset ryhmätyön tulokset

 • Oivalletaan, milloin päämäärä on saavutettu > onnistumisen ilo.
 • Jäsenet ovat tyytyväisiä rooleihinsa, prosessiin ja suhteisiin ryhmässä.
 • Rooleista ja mahdollisesta johtajuudesta vallitsee yksimielisyys.
 • Ryhmän kiinteys on vahva.
 • Mahdollinen taustaorganisaatio on työskentelyn ansiosta vahvistunut.

Ryhmänormit

Ryhmälle muodostuu ns. ilminormeja (esim. kirjoitetut säännöt) ja ns. piilonormeja
(kirjoittamattomat normit, tavat). Normit syntyvät vuorovaikutuksessa työskentelyn aikana
tai niitä tiedostetusti työstetään ryhmäytymisen alussa. Uudessa ryhmässä normit
muodostuvat testauksen ja kokeilun kautta ryhmän toiminnan alkuvaiheessa.
Vanhat ryhmät jäsenet ovat tärkeitä normien siirtäjiä.

Normien merkitys YKSILÖN kannalta:

 • luovat turvallisuuden tunnetta
 • toisaalta kahlitsevat vapautta: turhautuminen ja aggressiot

Normien merkitys RYHMÄN kannalta:

 • sosiaalisen valvonnan väline
 • ohjaavat käyttäytymistä ja säätelevät viestintää
 • ilmaisevat, mitä saa ja ei saa tehdä
 • luovat yhteenkuuluvuutta
 • yhteisön normeihin liittyy palkkioita ja sanktioita
  - fyysisiä: taputus olkapäälle, kuritus (?)
  - aineellisia: palkankorotus, sakko (yhteiskunnassa)
  - henkisiä: kiitos, moite

pohdiPohdi ryhmän teoriaa ja mieti omia kokemuksiasi ryhmästä. Kuvaa oppimispäiväkirjassasi,
millä tavoin ryhmän teoria (esimerkiksi toimivan ryhmän tunnusmerkit, tavoitteet ryhmäviestintään,
normien merkitys jne.) on toteutunut käytännössä omien kokemustesi perusteella.

Viimeksi muutettu: lauantai, 9 joulukuu 2006, 12:26