Oppimispäiväkirja

Pidä oppimispäiväkirjaa koko opintokokonaisuuden ajan. Päiväkirja palautetaan tähän tehtävään
opintokokonaisuuden lopussa.

Tausta ja tavoite

Oppimispäiväkirja voi olla hyvin vapaamuotoinen. Päiväkirja sisältää havaintoja, niiden jäsentelyä,
päättelyä ja pohdintaa; opiskeluun ja oppimiseen liittyvää tietoa, jonka opiskelija itse puntaroi ja
valikoi. Päiväkirjassa kuvataan, pohditaan, analysoidaan jotakin itse kuultua, luettua, nähtyä,
koettua tai tehtyä. Lisäksi päiväkirjassa voi kertoa esimerkkejä, jotka liittyvät kulloisenkiin
pohdittavaan aiheeseen, kertoa oman mielipiteensä ja perustella ne. Kurssin aineistoissa on
Pohdi tätä oppimispäiväkirjassasi -kehotuksia. Nämä pohtimistehtävät jäsentävät päiväkirjaasi.
Tavoitteena on oivaltava oppiminen.

Päiväkirjanpitäjä havainnoi ja selostaa myös omaa oppimistaan: ”Tänään havaitsin, että olen aina
ollut ryhmän innostaja. Analysoituani asiaa luulen, että se johtuu siitä, että…” tai ”Ensimmäisen
kerran ymmärsin, miksi partioryhmämme ei koskaan onnistunut projektissaan…” tai ”Olen
päättänyt, että minun on etsittävä keinoja kehittyä assertiivisemmaksi viestijäksi…” tai
”Assertiivisuus on sitä, että…. Käsite jäi minulle hämäräksi, mutta koetan esimerkkien avulla
tehdän sen itselleni selväksi.” tai ”Tänään hain kirjastosta lähdeteoksia, joissa pohditaan
ryhmäilmiötä. Luin ensimmäisen luvun, jonka olennaisimmat seikat mielestäni olivat…” jne.
Päiväkirjan lopuksi pohditaan, mitä ”on jäänyt käteen” eli mitä on opintokokonaisuuden aikana
oppinut/tiedostanut/havainnut.

Päiväkirjassa voi jatkuvasti arvioida omaa toimintaansa ja osaamistaan suhteessa tavoitteisiin.
Oppimisen aikana eteen tulleet pulmat ja niiden ratkaisuideat kirjataan päiväkirjaan. Omaa
oppimispolkua, opittuja asioita ja uuden oppimisen tarvetta on hyödyllistä tarkastella päiväkirjan
avulla. Tärkeää on kirjoittaa säännöllisesti - vaikka vain vähän. Päiväkirjan kirjoittamista ei voi
jättää opintokokonaisuuden loppuun, vaan se rakentuu vähitellen opintojen edetessä.

Muoto

Kirjoita päivämäärä ja teema, jonka ympärille aiot senkertaisen pohdintasi perustaa. Tee
päiväkirja esim. Wordillä. Päiväkirjaan voi liittää kuvia, piirroksia yms. jos ne olennaisesti liittyvät
pohtimaasi asiaan ja tuovat ilmi tunteitasi, ajatuksiasi, havaintojasi. Voit siis tehdä siitä niin
persoonallisen tai niin yksinkertaisen kuin haluat. Muista laittaa alkuun oma nimesi,
opintokokonaisuuden nimi, opintokokonaisuuden virallinen tavoite ja oma tavoitteesi.

Sisältö - osallistuminen jakson tapahtumiin ja tehtäviin

 • ajatuksia, havaintoja ja esimerkkejä käsitellyistä asioista
 • arviota omasta ja toisten toiminnasta
 • arviota omasta oppimisesta ja mielenkiinnon kohteista
 • ongelmia, ratkaisumalleja, ideoita
 • tunteiden kuvausta (negatiivisia ja positiivisia)
 • arviointi/tiivistelmä opitusta jakson lopussa
 • aineistossa olevat Pohdi-kehotukset jäsentävät päiväkirjaasi

Arviointikriteerit

 • monipuolisuus
 • pohdinnan tapa ja syvyys (teoriaa pohjana, esimerkit, pohdinta, arviointi)
 • selkeys > lukija pystyy seuraamaan
 • elävän elämän esimerkit
 • oman oppimisen havainnointi
 • omakohtaisuus (ei vain ”kirjatietoa”)
 • kytkennät ympäröivään maailmaan (omat kokemukset, liitännät ja vertailut samantapaisiin
  asioihin)

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 31 tammikuu 2007, 16:02