Palautetaidot

Ryhmätyöskentelyssä palautteen antamisella on suuri merkitys. Ryhmän jäsenten on
kyettävä antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ryhmäprosessissa sekä ottamaan
palautetta vastaan. Ryhmän on oltava avoin myös muihin ryhmiin tai mahdolliseen
taustaorganisaatioon nähden, ja pystyttävä ottamaan vastaan ja käsittelemään myös
ryhmään kohdistuvaa kritiikkiä. Palaute on yhteisön kehittymisen ja kasvun elinehto. Ilman sitä
ei säilytetä edes toimimisen tasoa vaan taannutaan. Palaute voi olla luonteeltaan myönteistä tai
korjaavaa. Korjaavasta palautteesta voitaisiin käyttää myös sanaa "oppimispalaute", joka
viittaa selkeästi siihen, mihin palautteenannolla pyritään. Korjaava palaute annetaan rakentavasti,
ei itsetuntoa haavoittavasti, nöyryyttävästi, pilkaten, haukkuen, kostaen, nimitellen, syyllistäen,
syyttäen, alistaen tai leimaten. Perusta hyvälle palautteenannolle ryhmässä on turvallisuus.
Turvallisuus syntyy luottamuksesta, hyväksynnästä, avoimuudesta, tuen antamisesta ja
sitoutumisesta. Kiitosta ei ryhmässä saa koskaan unohtaa.

Palautetaitoihin voidaan katsoa kuuluvaksi

  • palautteen antaminen
  • palautteen vastaanottaminen
  • palautteen kriittinen tarkasteleminen ja hyödyntäminen;
    omien virheiden myöntäminen, kiitoksen hyväksyminen
  • palautteen pyytäminen.

Tämän aineiston avulla perehdyt palautetaitoihin. Tutustu osuuksiin palaute, hampurilaismalli
sekä palautteen antaminen ja palautteen vastaanottaminen. Aineisto on Hämeen
ammattikorkeakoulun Vakuuttavaksi viestijäksi -sivustolla. Halutessasi voit syventää
perehtymistäsi palautetaitoihin tutustumalla Mikko Aallon kirjaan Parjaavasta kolautteesta
korjaavaan palautteeseen (My Generation, 2002).

Palaute

Viimeksi muutettu: perjantai, 15 joulukuu 2006, 14:16