Kirjallisuutta ryhmästä ja ryhmätyötaidoista

Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi: turvallisen ryhmän rakentaminen. Tampere: My Generation. 

Aalto, M. 2002. Vuorovaikutustaidot. Helsinki: Aseman lapset.


Aalto, M. 2004. Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseen. Ryttylä: My Generation.

Absetz, B. 1994. Tehdään porukalla: yhteistyön käsikirja. Helsinki: Opintotoiminnan keskusliitto. 

Aho, S. & Laine, K. 1997. Minä ja muut: kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Helsinki:
Otava.
 

Elovainio, M. 1994. Ryhmät ja tiimit työssä. Teoksessa Lindström K. (toim.) 1994. Terve
työyhteisö – kehittämisen malleja ja menetelmiä. Helsinki: Työterveyslaitos. 
 

Goleman, D. & Kankaanpää, J. 1999. Tunneäly työelämässä. Helsinki: Otava.


Hakanen, J. & Puro, U. 1995. Vuorovaikutustaidot ryhmässä. Helsinki: Tsl-opintokeskus.

Himberg, L. & Jauhiainen, R. 1998. Minä ja muut. Porvoo: WSOY. 

Isokorpi, T. 2006. Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus. Juva: WS
Bookwell Oy.

Jauhiainen, R. & Eskola, M. 1994. Ryhmäilmiö. Juva: WSOY. 

Julin, T.et al (toim). 1998. Ryhmän voima ja viisaus. Helsinki: Ryhmätyö. 

Karlsson, L. & Riihelä, M. 1991. Ajattelu alkaa ihmetyksestä: ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen
oppimiseen. Helsinki: VAPK-kustannus.

Lindqvist, M. 1992.Unelma rohkeasta elämästä. Ryhmämatkoja luovuuteen. Keuruu: Otava.

Moxon, P. 1995. Building a Better Team: A Handbook for Managers ans Facilitators. Aldershot: Gower.

Niemistö, R. 2000. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Palmenia. Tampere: Tammer-paino.

Puro, U. & Marjamäki M.-L. 1994. Opimme yhdessä: ryhmäopiskelun opas. Helsinki: Työväen
sivistysliiton opintokeskus.

Spiik, K.-M. 2004. Tulokseen tiimityöllä. Helsinki: WSOY.

Tamminen, J. 2003. Teamwork: menestyksen askeleet ryhmätyössä. Ajatus. Helsinki:
Gummerus.


Thompson, L. L. 2000. Making a Team: a Guide for Managers. New Jersey: Prentice-Hall. 

Tiuraniemi, J. 1993. Yksilö, ryhmä, organisaatio. Sosiaalipsykologian perusteita. Turku: Turun
yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Williams, A. & Kaila, K. 2002. Ryhmän salaisuudet: sosiometria muutoksen voimavarana.
Tampere. Resurssi.

Viimeksi muutettu: perjantai, 15 joulukuu 2006, 16:45