Itsetuntemus ja ryhmän vertaistuki

Viestintätaitojen - siten myös ryhmätyötaitojen - perustana voidaan pitää hyvää itsetuntemusta
ja hyvää itsetuntoa. On ensin tunnettava itsensä ja arvostettava itseään, että voi oppia tuntemaan
ja arvostaamaan muita. Se, miten ihminen suhtautuu toisiin ihmisiin, perustuu elämän aikana
- erityisesti lapsuudessa - saatuihin ihmissuhteisiin ja niiden laatuun. Myönteiset ja kielteiset
kokemukset tallentuvat suhteellisen pysyviksi itseä ja muita koskeviksi käsityksiksi. Nämä
käsitykset ohjaavat ihmisen havaitsemista, tulkintaa, käyttäytymistä ja tunnereaktioita.
Jokaisessa ihmissuhteessa välittyy joko hyväksyntää, arvonantoa ja kunnioitusta tai torjuntaa,
alemmuuden, ylemmyyden ja ei-hyväksytyksi tulemisen tunteita. Nämä tunteet kohdistuvat
itseen tai toiseen ihmiseen. On tärkeä tiedostaa omat tunteensa ja käsityksensä.

Minäkäsitys, itsetunto ja minäkokemus

Minäkäsitys tai minäkuva kertoo sen, millaisena pidän itseäni, mistä osista koostun. Itsetunto
taas on se, missä omasta mielestäni olen kelvollinen ja hyvä ja missä ovat kehityskohteeni.
Itsetunto on siis tunto itestä sekä palautten kautta saatu käsitys omista kyvyistä. Se on myös
itsen arvostamista ja omiin kykyihin luottamista. Minäkokemus tarkoittaa yksilön itsestään ja
ihmissuhteistaan muodostamien käsityksen, mielikuvien, toiveiden ym. kokonaisuutta. Ihminen
voi muodostaa nämä kokemukset tietoisesti tai tiedostamatta. Niin kauan kuin yksilö kokee
määräävänsä toiminnastaan, hän säilyttää ehjän minuuden myös vaikeissa olosuhteissa.

Terve minäkuva vaikuttaa viestintätaitoihin. Jos ihmisellä on mahdollisimman myönteinen ja
terve minäkuva sekä vankka itsetunto, hän luottaa omiin kykyihinsä. Hän pystyy itsenäisiin
valintoihin, kokee vastuuntuntoa ja osaa eläytyä toisten ihmisten tunteisiin. Kun on sinut
itsensä kanssa, kykenee myös itsekritiikkiin ja pystyy ottamaan palautetta vastaan.
Nämä kaikki ovat ominaisuuksia, joita ryhmätoiminnassa tarvitaan.

Ryhmän vertaistuki

Ryhmä tukee yksilöä, ja yksilö tukee ryhmä. Ryhmä voi vahvistaa yksilön minäkuvaa, sillä
saamme käsityksen itsestämme suhteessa toisiin ihmisiin. Omat tavoitteet ryhmätoiminnassa on
suhteuttava ryhmän yhteisiin tavoitteisiin. Ryhmäprosessi on aina väistämättä myös yksilön
prosessia. Ryhmä ja yksilö tukevat toisiaan.

tuki

Viimeksi muutettu: torstai, 14 joulukuu 2006, 12:12