Assertiivisuus viestinnässä

Ryhmätyöskentelyn ja -viestinnän perusvalmiutena voidaan pitää assertiivisuutta. Assertiivisuus-
termi viittaa englanninkieliseen verbiin to assert, joka tarkoittaa muun muassa väittämistä,
vakuuttamista ja puolustamista. Assertiivisuus on sitä, että yksilö kykenee ryhmässä tuomaan
esille omat mielipiteensä, toiveensa, tarpeensa ja tavoitteensa vakuuttavasti, vilpittömästi ja
suoraan siten, että ei kuitenkaan loukkaa toisten oikeuksia tai tavoitteita. Epäassertiivisuus
taas tarkoittaa sitä, että viestijä tuo omat tarpeensa ja mielipiteensä esille liian arkaillen,
epäsuorasti tai vilpillisesti mielistellen tai ei kykene tuomaan niitä esille lainkaan.
Assertiivisuuden kolmas ulottuvuus eli aggressiivisuus taas tarkoittaa sitä, että henkilö tuo
omat mielipiteensä esille hyökkäävästi tai polkee toisten oikeuksia.

Ilman assertiivisuutta ei kykene olemaan vuorovaikutustaitoinen ja hyödyllinen ryhmän jäsen.
Jokaisen on ryhmässä kyettävä tuomaan esille omat mielipiteensä suoraan ja vilpittömästi siten,
että kuuntelee myös toisen mielipidettä. On myös tärkeää kyetä kertomaan omat tavoitteensa
ryhmän työskentelyn kannalta.

Assertiivisuuteen voidaan liittää toiseksi muuttujaksi reagoivuus. Tällöin assertiivisuudella
tarkoitetaan jämäkkyyttä, suorapuheisuutta, omien mielipiteiden painokasta ilmaisemista,
hallitsevuuttakin. Reagoivuudella tarkoitetaan ilmaisuvalmiutta, omien tuntojen ilmaisua, nopeaa
reagoimiskykyä, viestinnän ilmeikkyyttä ja värikkyyttä. Keskeistä on se, että yksilö oppii
mukauttamaan omaa viestintäänsä, esimerkiksi assertiivisuuden tai reagoivuuden määrää,
kontekstin eli viestintätilanteen ja siihen liittyvien tekijöiden (osallistujat, muodollisuusaste,
tuttuusaste, kulttuuri) mukaan.

Assertiivisuuden ja reagoivuuden määrän vaihtelevuudesta saadaan neljä toiminta- ja
vuorovaikutustyyliä:

tyylit

Ryhmän toiminnan ja vuorovaikutuksen kannalta kaikkia tyylejä tarvitaan - mikään niistä ei ole
oikea tai väärä vaan kaikki ovat tarpeellisia.

pohdi Itsetuntemus ja itsetunto ovat hyvien vuorovaikutustaitojen perusta. Sen vuoksi omien
taitojen reflektointi on tärkeää ryhmätyötaitojen oppimisessa. Pohdi, millainen toimintatyyli
sinulle sopii parhaiten ja millä tavalla tyylisi ehkä vaihtelee viestintätilanteen ja ryhmän mukaan.

Lisää assertiivisuudesta:

Sihvonen, Raija. n.d. Assertiisuutta tutkimassa. Artikkeli assertiivsuudesta. Etelä-Karjalan
Kehitystaito. Muokattu 2.3.2006. http://www.kehitystaito.com/assertiivisuus.htm 

Viimeksi muutettu: perjantai, 8 joulukuu 2006, 13:55