Opintokokonaisuuden aineistoissa ja suunnittelussa
käytettyjä lähteitä

Aalto M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi: turvallisen ryhmän rakentaminen. Tampere: My Generation.

Aalto, M. 2004. Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseen. Ryttylä: My Generation.

Dialogi oppimisessa ja opetuksessa. n.d. Verkko-tutor. Tampereen yliopiston
täydennyskoulutuskeskus. http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/dialogi.htm

Dunderfelt, T. 1998. Henkilökemia. Yhteistyö erilaisten ihmisten välillä. Dialogia. Juva: WSOY.

Elovainio, M. 1994. Ryhmät ja tiimit työssä. Teoksessa Alho, K. & Lindström, K. (toim.) Terve
työyhteisö: kehittämisen malleja ja menetelmiä. Helsinki: Työterveyslaitos.

Heinonen, R. 2001. Digitaalinen minä. Helsinki: Edita.

Himberg, L & Jauhiainen, R. 1998. Minä ja muut. Porvoo: WSOY.

Home to Belbin Team Roles. Meredith Belbinin tiimiroolien kotisivu.
http://www.belbin.com/meredith.html

Ihanainen, P. n.d. Tietoverkon sielu. 13.9.2006. http://www.ihanova.fi/kirja/

Ihmistuntemus ja toimintatyylit. Rastor Oy. Valmennus-, koulutus- ja konsultointiyritys.
Liitetiedostot. 12.10.2004.

http://www.rastor.fi/liitetiedostot/tiedostot/Ihmistuntemusjatoimintatyylit.pdf
 

Ilkka, L. & Tamminen, H. 2004. Avain tunteiden taloon. Päivä Oy. Jyväskylä: Gummerus.

Innotiimi. n.d. Konsulttiyhteisö Innotiimin kotisivu. http://www.innotiimi.fi/

Isokorpi, T. 2006. Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-Kustannus. Juva:
WS Bookwell Oy.

Joensuu, E. 2004. Työyhteisön tarina. Koulutusluento Kuvat ja tarinat työyhteisön
yhdentämisessä ja henkilökohtaisessa valmennuksessa -koulutuksessa. Turun
yliopiston täydennyskoulutuskeskus. 18.3.2004.

Joutsenlahti, H. 2002. Ryhmän toiminta ja toimivuus kriisitilanteissa. Ryhmätyö 3/2002.

Enäkoski, R. & Bjurström, M. 2001. Joustoa viestintään - viesti vakuuttavasti. Helsinki: WSOY.

Kansanen, A. 2000. Puheviestinnän perusteet. Porvoo: WSOY.

Kauppila, R. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Tekniikan viestintä. Helsinki: Edita.

Kielijelppi. n.d. Jelppiä akateemiseen viestintään. Yliopistolaisen kieli- ja viestintäapuri. Helsingin
yliopisto. http://www.kielijelppi.fi/

Kielikompassi. Puheviestintä. n.d. Jyväskylän yliopiston kielikeskus. http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/puhe/

Kopakkala, A. 1996. Ryhmätoiminnalliset menetelmät ja ryhmädynamiikka. Suomen
psykodraamayhdistyksen koulutus.

Laamanen, K. 2006. Organisaation toiminnan kehittäminen prosessidialogin avulla. Artikkeli.
Innotiimi Oy. http://www.innotiimi.fi/?file=52

Lavonen, Meisalo & al. n.d. Luovan ongelmanratkaisun työtavat. Helsingin yliopisto,
käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos. http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/

Meisalo, V., Sutinen, E. & Tarhio, J. 2003. Modernit oppimisympäristöt. Tieto- ja
viestintätekniikka opetuksen ja opiskelun tukena. Tietosanoma. Pieksämäki: RT-Print.

Mikkola, A-M., Julin, A., Kauppinen, A., Koskela, L. & Valkonen, K. 1998. Äidinkieli ja
kirjallisuus. Käsikirja. Porvoo: WSOY.

Niemistö, R. 2000. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Palmenia. Tampere: Tammer-Paino.

Opettajan tehosalkku. 2003. Opetuksen ja opiskelun tuki. Teknillinen korkeakoulu.
http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/tehosalkku/

Pihlaja, J. 2002. Kahvia vai korviketta? Ryhmän vertaistuesta. Sosiaalipsykologi 3/2002, s. 22-25.

Pirsig, R. M. 2004. Zen ja moottoripyörän kunnossapito. Helsinki: WSOY.

Repo. I. & Nuutinen, T. 2003. Viestintätaito. Helsinki: Otava.

Ryhmäviestinnän perusteet -verkko-oppimateriaali. n.d. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden
laitos. http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/

Saarinen, E. & Lonka, K. 2000. Muodonmuutos. Avauksia henkiseen kasvuun. Helsinki: WSOY.

Sihvonen, R. 2006. Assertiivisuutta tutkimassa. Artikkeli. Etelä-Karjalan kehitystaito.
http://www.kehitystaito.com/assertiivisuus.htm

Silander, P. & Koli, H. 2003. Verkko-opetuksen työkalupakki. Helsinki: Finn Lectura.

Sillanpää, P. 1999. Viestintä työyhteisössä. 27.1.2001. http://staff.oamk.fi/~pesillan/tyoviestinta.html

Sosiaalipsykologian peruskurssi. n.d. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Avoimen
yliopiston verkko-opinnot. Materiaalin laatija: Anu Pietikäinen. http://www.uta.fi/tyt/avoin/verkko-
opinnot/sosiaalipsykologia/

Syvänen, S. 2006. Yhteistoiminnallinen työyhteisöjen kehittäminen - teoriaa ja menetelmiä.
DIAK, Pieksämäen yksikkö.
http://pieksamaki.diak.fi/files/diak_pmk/Sosiaalitalous/SirpaSyvnenPieksamaki26012006.ppt

Tiimiroolitesti. Toimivassa tiimissä on monenlaista väkeä. n.d. Net-lehti. Fujitsu. http://www.net-
lehti.com/testit/tiimirooli/tiimiroolit.htm

Tuusa, M. 2003. Chatissa syntyy ihmisheimoja. Turun ylioppilaslehti nro 2. 31.1.2003.

Yhdistystoiminnan käsikirja. Aktivointi. n.d. Aineiston tuottamiseen ovat osallistuneet Kansallisen
Sivistysliiton Opintokeskus KANSION sekä Kansallisen Kokoomuksen henkilökunnat. Aineisto
on tuotettu Opetusministeriön tuella. Aineiston toimittaja: Veli-Pekka Manninen.
http://www.kokoomus.fi/kansio/aineistot/yhdistysopas/

Vakuuttavaksi viestijäksi. Vuorovaikuta-osio. n.d. Hämeen ammattikorkeakoulu. Työryhmä: Tiina
Airaksinen, Saija Honkala, Pirjo Kulju, Anne Rasinkangas, Pirjo Valokorpi.
http://www.elearningcentre.hamk.fi/viestinta/vuorovaikuta/vuorovaikuta.html

Viherä, M.-L. 2000. Digitaalisen arjen viestintä. Helsinki: Edita.

Åberg, L. 2000. Johdatus viestintään. 27.1.2001. http://www.valt.helsinki.fi/STAFF/ABERG

Viimeksi muutettu: tiistai, 30 tammikuu 2007, 15:14