Ryhmän jäsenten rooleja ja tehtäviä

Käyttäytymisessään ja suhteessaan toisiin ihmisiin ihmisellä on erilaisia rooleja. Ryhmän jäsenet
omaksuvat kolmenlaisia toimintorooleja: tehtävän suorittamiseen suuntautuvia, ryhmää
ylläpitäviä ja sen toimintaa helpottavia sekä ryhmän toimintaa häiritseviä rooleja. Rooli
voi olla itse otettu tai toisilta saatu. Rooliristiriitoja syntyy, kun jäsen ottaa roolin, jota toinen ei
hyväksy tai kun muut antavat hänelle roolin, jota hän ei halua tai voi täyttää. Ratkaisu
rooliristariitaan voi löytyä vasta sitten, kun ryhmän jäsenet tulevat tietoisiksi siitä, millaisia rooleja
he ovat ottaneet, saaneet tai antaneet toisilleen sekä siitä, miten he ylläpitävät näitä rooleja.
Rooleja kannattaa pohtia, kun uusi ryhmä aloittaa toimintaansa, kun ryhmässä on ristiriitoja ja
epäselvyyksiä tai kun ryhmään tulee uusi jäsen.

RYHMÄN TEHTÄVÄN SUORITTAMISTA EDISTÄVIÄ ROOLEJA

 • Aloitteentekijä esittää uusia ideoita, käsittely- ja menettelytapoja, ehdottaa tavoitteita ja
  ratkaisuvaihtoehtoja.
 • Tietojenetsijä kysyy lisätietoja ja perusteluja, jäsentelee asiaa.
 • Täsmentäjä tarkentaa ehdotuksia esimerkkien avulla, selvittelee ongelman syitä ja
  ratkaisuvaihtoehtojen seurauksia.
 • Kriitikko pohtii ehdotusten hyviä ja huonoja puolia sekä pakottaa ryhmän punnitsemaan
  huolellisesti eri vaihtoehtoja.
 • Järjestelijä huolehtii käytännön järjestelyistä ja merkitsee asioita muistiin.

RYHMÄÄ YLLÄPITÄVIÄ JA SEN TOIMINTAA HELPOTTAVIA ROOLEJA

 • Rohkaisija on ystävällinen, ymmärtää ja arvostaa muiden mielipiteitä ja ehdotuksia, antaa tunnustusta.
 • Mukaanvetäjä yritää saada kaikki mukaan käsittelyyn, myös vetäytyjät.
 • Tarkkailija seuraa sovittujen menettelytapojen noudattamista, painottaa tasapuolisuutta
  ja oikeudenmukaisuutta, asettaa työnormeja ja huolehtii aikataulusta.
 • Tunteiden ilmaisija tarkkailee ryhmän ilmapiiriä, ilmaisee omia tunteitaan ja rohkaisee
  muita tunneilmaisuihin.
 • Sovittelija hakee kompromisseja ja selvittää mielipide-eroja.
 • Jännityksen laukaisija laukaisee huumorilla kireitä tilanteita, rauhoittaa tilannetta .

RYHMÄN TOIMINTAA HÄIRITSEVIÄ ROOLEJA

 • Hyökkääjä yrittää nostaa omaa asemaansa vähättelemällä, arvostelemalla ja
  paheksumalla muiden tekemisiä ja näkemyksiä.
 • Jarruttaja torjuu heti muiden ehtoukset, väittelee, ei perustele kantaansa.
 • Huomion tavoittelija tyydyttää henkilökohtaisia tarpeitaan ryhmän tavoitteiden
  kustannuksella, puhuu paljon pysytelläkseen esillä, kertoo asiaankuulumattomia vitsejä
  ja juttuja.
 • Kilpailija esittää ominaan toisten parhaat ideat, korostaa omaa osuuttaan, ei suostu
  kehittlemään toisten ehdotuksia.
 • Vetäytyjä on välinpitämätön tai passiivinen, ei osallistu keskusteluun eikä kuuntele.
 • Klikkiytyjä kuiskailee vierustoverilleen, juonittelee ja hakee liittolaisia, mutta ei osallistu
  yleiseen keskusteluun.
 • Saivartelija takertuu pikkuseikkoihin ja muotoseikkoihin, määrittelee termejä yksityiskohtaisesti.
 • Itsensä väheksyjä käyttäytyy epävarmasti ja vähättelee aiheetta omia kykyjään.
 • Ylimielinen ei ole kiinnostunut ryhmän toiminnasta eikä osallistu siihen aktiivisesti,
  keskittyy muihin asioihin, väheksyy toisia ryhmän jäseniä.

ROOLIRISTIRIIDAT

Sisäinen ristiriita tarkoittaa eroa henkilön ja hänen roolinsa välillä tai henkilön arvojärjestelmän
ja häneen kohdistuvien roolivaatimusten välillä. Henkilö siis toimii roolissa, jossa ei haluaisi
toimia.

Sisäinen roolien välinen ristiriita tarkoittaa saman henkilön kahden tai useamman roolin
välistä vastakkaisuutta. Henkilö ei tiedä minkä roolin valitsisi.

Henkilön valitseman ja toisten odottaman roolin välinen ristiriita tarkoittaa ristiriitaa
henkilön itsensä määrittelemän roolin ja toisten henkilöiden häneen kohdistamien rooliodotusten
välillä.

Henkilöiden välinen rooliristiriita tarkoittaa eroa erilaisissa rooleissa toimivien henkilöiden
välillä. Esim. ohjaajapari saattaa ajautua yhteistyöongelmiin, jos toinen viihtyy enimmäkseen
kuuntelevassa rationaalisen analyytikon roolissa ja toinen taas voimakkaasti korostaa
irrationaalista luovuutta ja toimii enimmäkseen tuottajana.

pohdiPohdi oppimispäiväkirjassasi, mitkä roolit ovat sinulle luontaisimpia, missä rooleissa viihdyt
ja mitkä roolit tuntuvat sinulle vierailta. Voit myös kuvata ryhmätilanteita, joissa olet itse ollut
selvästi jossakin roolissa (tai joku muu on ollut). Voit miettiä myös, oletko koskaan kokenut
rooliristaa, jossa omat ja toisten odotukset roolistasi ovat olleet ristiriidassa.

Viimeksi muutettu: maanantai, 11 joulukuu 2006, 18:25