Tilastolliseen päättelyyn liittyvät aihiot

1. Johdanto

2. Normaalijakauma

2.1 Normaalijakauman ominaisuuksia
2.2 Jakauman normaalisuuden testaus

3. Keskeinen raja-arvolause

4. Estimointi

4.1 Perusjoukon keskiarvon luottamusväli
4.2 Prosenttiosuuden luottamusväli

5. Ryhmien vertailu

5.1 Kahden ryhmän vertaaminen: parametrisest ja epäparametriset testit
5.2 Useamman ryhmän vertaaminen: parametriset ja epäparametriset testit
5.3 Toistomittaukset: parametriset ja epäparametriset testit

6. Muuttujien välinen riippuvuus

6.1 Ristiintaulukointi ja khin-neliötesti
6.2 Korrelaatiokertoimen testaus