Kirjallisuuden ismejä

Tämän kokonaisuuden avulla tutustut muutamiin taiteen eri ismeihin modernismin ajalta ja siihen, miten ne esiintyivät nimenomaan kirjallisuudessa. Modernismi katsotaan tässä alkaneeksi 1800-luvun lopun symbolismista. Kunkin ismin kohdalla esitellään ismin pääpiirteet, mainitaan muutamia ismin edustajia suomalaisessa kirjallisuudessa sekä esitetään runoja ja proosakatkelmia tekstein ja äänitiedostoin. Ismiä esitellään myös kuvien ja linkitettyjen Internet-sivustojen avulla. Jokaiseen ismiin liittyy kirjoitustehtäviä. Tehtävät on sijoitettu linkin taakse kunkin ismisivun vasempaan alanurkkaan. Eri ismeihin pääset oikeassa reunassa sijaitsevien linkkien avulla.

Pohdi! Mieti ennen materiaalin tutustumista, millaisia mielikuvia ja tietoja sinulla on modernismista kirjallisuudessa: millaisia piirteitä modernismi toi kirjallisuuteen sekä mitä yhteiskunnallisia tapahtumia liittyy modernismin alkuvaiheisiin. Ismit eivät synny ja elä tyhjiössä vaan ovat yhteydessä maailman tapahtumiin ja virtauksiin. Ismeissä eri taiteenlajit vaikuttivat toisiinsa, ja siksi on merkittävää pohtia myös, miten ismi vaikutti esimerkiksi kuvataiteessa.

Tutustu! Tutustu kuhunkin ismiin tekstien, kuvien ja linkitettyjen sivujen avulla. Pohdi omaa suhdettasi ismiin: millä tavalla suhtaudut ismin edustamaan tyylisuuntaan, millä tavalla ismin piirteet voisivat omassa kirjoittamisessasi näkyä, ovatko ismiä edustavat suomalaiset kirjailijat sinulle tuttuja ja miten suhtaudut heidän tuotantoonsa, millaisia ajatuksia runot ja proosakatkelmat sinussa herättävät.

Kirjoita! Valitse kunkin ismin tehtävistä yksi kirjoitustehtävä. Työstä yksittäisistä tehtävistä ismikokonaisuus, jossa voit tekstiesi lisäksi käyttää halutessasi myös kuvia. Arvioi tehtävien lopuksi omaa kokonaisuuttasi ja pohdi, mitä opit ja oivalsit ismien avulla kirjoittamisesta.

Katso ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -aikuisopiskelija Sari Jaakolan työstämä Ismituokio-kokonaisuus.

Materiaalissa olevien äänitiedostojen tekstit ja niiden lähteet

Materiaalin tekijät ja tekijänoikeudet


Anna-Milla Vainio.
Naisena oleminen. 2004. Sekatekniikka.
Kuva Marja-Leena Kaartinen. 

Symbolismi
Impressionismi
Ekspressionismi
Futurismi
Dadaismi
Surrealismi
Imagismi