Käyttöehdot

Tämä aineisto on Suomen ammattikorkeakoulujen (AMK-verkosto) käytettävissä seuraavilla ehdoilla:

1. Aineiston käyttö on sallittua opetuksessa ja tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

1.1 Käyttöoikeuksilla tarkoitetaan aineiston tai sen osan mitä tahansa hyödyntämistapaa opetuksessa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa, kuten aineiston hyödyntämistä tallentamalla sen kappaleita tietokoneelle tai muulle välineelle, valmistamalla aineistosta kappaleita millä tahansa tavalla, esittämällä tai näyttämällä aineistoa, levittämällä aineistosta valmistettuja kappaleita millä tahansa tavalla, välittämällä aineistoa johtimitse tai johtimitta tai saattamalla aineistoa millä muulla tavalla tahansa yleisön saataville. Käyttöoikeudet kattavat myös aineiston julkaisemisen ja muun käytön koulutuksenjärjestäjien yhteisissä oppimateriaalitietokannoissa ja avoimessa tietoverkossa.

1.2 Opetuksella tarkoitetaan mitä tahansa työnantajan tarjoamaa opetusta, mukaan lukien verkko- ja lähiopetus, opiskelijoiden itsenäinen opiskelu osana opintojaan, täydennyskoulutus ja muu maksullinen koulutus. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla tarkoitetaan mitä tahansa työnantajan harjoittamaa perus- tai soveltavaa tutkimusta ja kehittämistoimintaa, mukaan lukien yritysyhteistyö ja maksullinen palvelutoiminta.

1.3 Aineistoa on oikeus muokata, kääntää, korjata, päivittää, sovittaa ja muutoin muunnella aineistoa sekä oikeus yhdistellä sitä muuhun aineistoon. Aineistoa ja siinä esitettyjä ideoita, tietoja, periaatteita ja menetelmiä on myös oikeus käyttää kokonaan uuden aineiston pohjamateriaalina.

1.4 Valmistettaessa aineistosta kappaleita tai yhdisteltäessä sitä muuhun aineistoon, aineiston tai siitä lainatun osan tekijä on mainittava aineiston käytön yhteydessä hyvän tavan mukaisesti. Aineiston käyttäjän on muutoinkin kunnioitettava tekijän tekijänoikeuslain mukaisia moraalisia oikeuksia.

1.5 Oppimateriaalia tallennettaessa ja muutoin käytettäessä on
huolehdittava siitä, että tekijän tai muun oikeudenhaltijan asettamaa teknistä suojausta ei luvatta kierretä tai poisteta ja että tämän oppimateriaaliin liittämiä oikeuksienhallinnointitietoja ei luvatta poisteta.


2. Aineistoa ei saa käyttää muussa kuin edellä kohdassa 1 tarkoitetussa toiminnassa. Käyttöoikeuksien luovuttamisesta kolmansille on sovittava kirjallisesti materiaalin toimittaneen sopijapuolen kanssa. Tässä tarkoitettua oikeuksien kolmansille luovuttamista ei ole amk-verkoston työntekijöiden, opiskelijoiden tai muiden amk:n henkilöiden oppimateriaaliin kohdistuvat käyttöoikeudet.

3. Kohdan 1 mukaisia käyttöoikeuksia ei ole ajallisesti rajattu.

4. Tämän aineiston käytöstä on sovittava aineistoa opiskelussaan käyttävien opiskelijoiden ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Tämä aineisto sijaitsee Amk-verkoston yhteisessä materiaalipankissa. Tuottajaorganisaatio vastaa aineiston sisällöstä tuotantohetkellä.