Kilpailu- ja kilpailija-analyyseillä selvitetään yrityksen kilpailuasemaa markkinoilla. Tehtävänä on laatia valitsemallenne yritykselle kilpailija-analyysi. Voitte käyttää joko opintokokonaisuuteen liittyvän virtuaalimaailman case-yrityksiä tai tehdä analyysin todelliselle yritykselle. Hyväksyttäkää yritysvalintanne etukäteen opettajalla, mikäli se on eri kuin tehtävässä 2.
Jotta kilpailija-analyysin sisältö hahmottuisi tehtävän laatimisen kannalta riittävästi, niin tutustukaa aiheesta annettuun oppimateriaaliin. Selvittäkää myös mitä Kilpailuvirasto (http://www.kilpailuvirasto.fi) tekee ja missä vaiheessa sen puoleen kannattaisi kääntyä. Käykää aiheesta keskustelua keskutelualustalla pp.kk.vvvv asti.
Analysoikaa tämän jälkeen joko yksin tai korkeintaan neljän hengen ryhmänä jonkin valitsemanne yrityksen toimintaa. Muodostakaa analysointienne perusteella myös kokoava synteesi yrityksen toiminnasta. Palauttakaa opettajalle analyysistänne raportti viimeistään pp.kk.vvvv. Kilpailija-analyysi on osa tehtävää kahdeksan, joka arvioidaan numeraalisesti. Osatehtävä arvioidaan tässä vaiheessa hyväksytty/suoritettu.

YRITYKSEN KILPAILUYMPÄRISTÖ

Kilpailuympäristö muodostaa kysyntäympäristön ja muiden yritysten sidosryhmien ohella nk. mikroympäristön. Mikroympäristössä olevat tekijät ovat lähellä yritystä ja sen toimintaa. Tässä kohtaa tarkastellaan kuitenkin vain kilpailuympäristöä.

Kilpailutilannetta analysoitaessa on tiedostettava kilpailijoiden määrä ja luonne, kilpailijoiden nimet ja toiminta, kilpailurooli ja tuotteet. Myös kilpailun muutokset tulisi pyrkiä ennakoimaan. Kilpailuroolit ovat markkinajohtaja, haastaja, erikoistuja ja jäljittelijä. Kullakin roolilla on omat strategiavaihtoehtonsa.

Klassinen apuväline kilpailutilanteen analysointiin on Michael E. Porterin malli viidestä kilpailuvoimasta. Toimialan kilpailun luonteeseen ja dynamiikkaan vaikuttavat toimialalle vakiintuneiden yritysten kilpailu, hankkijoiden ja asiakkaiden neuvotteluvoima, uusien kilpailijoiden markkinoille ja korvaavien tuotteiden kilpailu. Yrityksen olisi hyvä tunnistaa nämä ryhmät ja niiden vaikutus kilpailutilanteeseen. Niin kuin tuotteilla myös toimialoilla on elinkaarensa, millä on vaikutusta toimialan kilpailutilanteeseen. Porter jakaa toimialat hajaantuviin, käynnistyviin, taantuviin, kypsiin ja globaaleihin. Yritysten noudattamat yleiset kilpailustrategiat Porter jakaa kolmeen vaihtoehtoon: kustannusjohtajuus, erilaistuminen ja keskittyminen.

Samoilla markkinoilla toimivia kilpailijoita ja omaa yritystä voi vertailla taulukon muodossa. Yritykselle on keskeistä huomata, ketkä ovat todellisia kilpailijoita. Ketkä kilpailevat samalla strategialla samoilla markkinoilla. Mitkä ovat kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet. Vertailtavia asioita voivat olla esim. kilpailurooli, myynti tai markkinaosuus, tuotevalikoimien ja –lajitelmien määrät, hintataso, tekninen laatutaso, palvelun laatu, toimitusvarmuus, jakelun intensiivisyys ja markkinointiviestinnän osaaminen. Vertailussa voi käyttää esim. asteikkoa 1-5.

Viimeksi muutettu: torstai, 23 marraskuu 2006, 13:37