Liiketoiminnan käynnistäminen > Kannattavuuden arviointi > Käyttöpääoma > Käyttöpääoma

Käyttöpääoma

Yrityksen toimintaan sitoutuu rahaa, koska juoksevista menoista syntyy käyttöpääoman tarve. Tyypillisimmillään käyttöpääoman tarvetta luovat
raaka-ainevarastoihin sitoutuneet ostomenot, tuotantoprosessiin liittyvät kustannukset, varastoon hankitut tai valmistetut tuotteet tai asiakkailta saamattomat suoritukset eli myyntisaamiset sekä kuukausittaiset kiinteät kustannukset kuten palkat ja vuokrat.

Käyttöpääomaa tarvitaan
- yrityksen perustamiskuluihin
- vuokriin
- palkkoihin
- henkilösivukuluihin
- vakuutusmaksuihin
- tavaravaraston hankintaan
- raaka-aineiden hankintaan
- markkinointikuluihin
- yrittäjän omaan elämiseen

Käyttöpääoman tarve tulisikin ennakoida toimialasta riippuen 2-3, ensimmäisen toimintakuukauden ajalle. Lisäksi yrityksellä pitää olla käteisvaroja yllättävien menojen varalta.

Käyttöpääoman tarvetta voidaan pienentää
- lyhentämällä raaka-aineiden, puolivalmisteiden sekä valmiiden tuotteiden varastossa olon aikaa
- lyhentämällä tuotantoprosessin läpimenoaikaa eli aikaa tilauksen saantihetkestä toimitushetkeen tai aikaa valmistuksen alkamisesta työn valmistumiseen
- neuvottelemalla asiakkaiden kanssa lyhyemmät maksuajat myyntisaamisille
- neuvottelemalla tavarantoimittajien kanssa pidempiä maksuaikoja ostoveloille
- alentamalla kiinteiden kulujen määrää.

Esimerkki käyttöpääoman tarpeesta:

Yrityksen perustamiskulutrekisteröinti
100
Markkinointiesite
500

ilmoitukset
2 000

muu
1 500
Vuokratliiketilan vuokra 3kk
500
Palkat
7 000
Yleiskustannukset 3kkpuhelin
100

sähkö
30

vakuutukset
2 000
Yhteensä
13 230

kustannusylitysvaraus 10%
KÄYTTÖPÄÄOMA YHTEENSÄ
14 530

Yksinkertainen työkalu laskea kannattavuutta on selvittää yrityksen myyntikatetarve eli selvittää, paljonko yrityksen on myytävä, että saataisiin nollatulos - siis ei voittoa eikä tappiota. Laskentamenettelynä käy tavanomaisen kirjanpidon tuloslaskelman kaavan kääntäminen ylösalaisin.
Minimitulostavoite +/-0

Poistot
(= aloittavalla yrittäjällä vähintään lainojen lyhennysten suuruinen)

Rahoitustulostarve
Lainojen korot
+ Verot (ei huomioida koska tulos on +I- 0)
= Käyttökatetarve
+ toiminnan kiinteät kulut + vuokrat
+ kiinteät palkat sivukuluineen
= Myyntikatetarve