Päihdetyön lähtökohdat ja haasteet 5 op > ETIIKKA > Ihmiskäsitykset > Humanistinen ihmiskäsitys
1 2 3 4 5 6 7 8

Humanistinen ihmiskäsitys

Humanistinen psykologia edustaa ymmärtävää suuntausta. Humanistisen ihmiskäsityksen omaavat uskovat ihmisen tahtoon, hyvyyteen, luovuuteen sekä kykyyn kasvuun ja kehittymiseen. Humanistinen ihmiskäsitys ymmärtää ihmisen vapaana, itseohjautuvana ja tavoitteellisesti toimivana ihmisenä, joka luottaa itse omiin kehitysmahdollisuuksiinsa. Kehittyäkseen ihminen tarvitsee osakseen myönteistä huomiota ja rakkautta. Tämä ihmisnäkemys korostaa myös ihmisen vastuullisuuden, yksilöllisyyden ja ainutkertaisuuden. Vapaus sisältää myös aina vastuun; humanistinen psykologia korostaa vastuuta itsestä ja valinnoista. Humanistinen psykologia painottaa enemmän myös kokemusten ja tietoisuuden kuvaamista ja ymmärtämistä kuin selittämistä.

Yksi humanistisen psykologian kehittäjä on ollut Abraham H. Maslow (1908 - 1970). Hän korosti luovuuden ja kasvumotivaation merkitystä. Tutkimuksiinsa pohjautuen Maslow rakensi tarpeiden hierarkisen järjestelmän. Ihmistä on pyrittävä ymmärtämään hänen omien kokemustensa valossa. Hänen toimintaansa on tarkasteltava sisäisten kokemusten kautta. Ihmistä lähestytään tarveteoreettisesta näkökulmasta, jossa korostetaan sosioemotionaalisten tarpeiden olevan tärkeitä inhimillisiä perustarpeita ja ihmisen sisäisellä kokemusmaailmalla keskeinen merkitys.

Humanismin tärkeimpiä arvoja on ihmisen kunnioittaminen ja puolustaminen. Ihmisen kaikista luomuksista on tärkein ihminen itse. Humanistinen ihmiskäsitys korostaa päihdetyössä asiakkaan ainutlaatuisuutta henkisenä olentona.

Päihdetyössä humanistisuus perustuu asiakkaan kuunteluun, keskustelujen sisältöön, asiakkaan kokemuksiin ja tuntemuksiin. Asiakas nähdään tavoitteellisena ja ainutkertaisena yksilönä, joka haluaa kehittyä ihmisenä ja tehdä omat valintansa päihdekäytössä. Sosiaali- ja terveysalalla toimivien ammattityöntekijöiden tulee kunnioittaa asiakastaan ja antaa hänelle myönteistä palautetta.