Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta > ARVIOINTI > Arviointikriteerit > Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Hyväksytyn kirjallisen oppimistehtävän arviointi

Kirjallinen työ arvioidaan asteikolla hyväksytty - täydennettävä. Arvioinnissa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin.

Asiasisältö

Työssä tuodaan sen tavoitteet selkeästi esille. Aihe on rajattu. Työ on asiasisällöltään tarkoituksenmukainen ja ammattillisesti esitetty. Työ rakentuu aiemmin opitun pohjalle.

Loogisuus ja analyyttisyys

Asia etenee työssä johdonmukaisesti. Tekstissä esitetään erilaisia perusteltuja näkökulmia, jotka muodostavat loogisen kokonaisuuden. Työn pohdinta on kriittistä

Lähteiden käyttö

Lähteenä käytetään monipuolisesti tutkittua tietoa, artikkeleita, oppikirjoja, kansainvälisiä lähteitä ja verkkolinkkejä. Lähteet ovat oikein ja asiallisesti merkityt työssä.

Verkkokeskustelun arviointi

Hyväksytty suoritus: Keskustelu edellyttää määrällisesti ainakin kahta perusteltua kannaottoa ja näkemystä keskustelufoorumilla.
Sisällöllisesti hyväksytty vuorovaikutus on asiallista ja aihetta eteenpäin vievää, kysymyksiä ja keskustelua herättävää ja pohtivaa. Keskustelusta tulee ilmi asian teoreettinen hallinta ja perehtyminen aiheeseen liittyvään materiaaliin.

Hylätty suoritus: asiattomat, alatyyliset ja sisällöttömät kommentit ja eettisesti ryhmän jäseniä mahdollisesti pilkaavat/loukkaavat kommentit.