Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta > ERITYISTILANTEET > Vammaisuuden / vammautumisen vaikutus seksuaalisuuteen > Vammaisuus

Vammaisuus

Vammaisuus ja vammautuminen voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen lukuisin eri tavoin. Toisille ne voivat aiheuttaa vaikeita ongelmia, kun taas toiset saattavat säilyttää seksuaalitoimintansa ennallaan. Nekin, joilla vamma ei ole vaurioittanut sukupuolielimistöä eikä sitä sääteleviä rakenteita, saattavat kärsiä toiminnallisista ongelmista, jotka ovat seurausta vammaan liittyvistä psyykkisistä tai vuorovaikutuksellisista muutoksista. (Virtanen 2002.)

Yksilön reagointi vammaansa tai vammautumiseensa on yhteydessä siihen, mihin elämänvaiheeseen ne ovat ajoittuneet.

Synnynnäinen vamma loukkaa vanhempien miehisyyttä ja naisellisuutta. Vammaisella lapsella on kuitenkin aivan samat tarpeet kuin terveilläkin lapsilla. Vamma voi vaikuttaa lapsen persoonallisuuden kehittymiseen siten, että lapsen seksuaalinen identiteetti kehittyy hitaammin, myös murrosikä saattaa pitkittyä. Lapsen tulevaisuus voi ahdistaa vanhempia, mikä aiheuttaa helposti lapsen ylisuojelemista.

Vammautuminen murrosiässä merkitsee uhkaa nuoruusiän riippumattomuuden ja itsenäisyyden pyrkimyksille. Mahdolliset hoitotoimenpiteet kaventavat nuoren omaa reviiriä. Nuori joutuu rakentamaan uuden kuvan itsestään, usein kriisin kautta. Ulkonäkökysymykset tulevat merkittäviksi ja miehisyyden ja naiseuden tunnusmerkkejä voidaan kieltää. Vammaisilla nuorilla saattaa olla muita nuoria vähemmän sosiaalisia suhteita ja osallistumismahdollisuuksia.

Seksuaalisuus on usein jonkin aikaa taka-alalla aikuisiällä vammauduttaessa. Tuolloin yksilö joutuu pohtimaan, mitä vamma merkitsee naisellisuudelle/miehisyydelle ja nykyiselle tai tulevalle parisuhteelle. Myös roolit työ- ja perhe-elämässä tulevat uhatuiksi. Seksuaalisuuden toteuttamiseen ja suvunjatkamiseen liittyvät kysymykset tulevat ajankohtaisiksi, kuten myös rakastamisen ja hyväksytyksi tulemisen kysymykset. (Valasti 2004.)

Kuvion tekijä: Miia Herva Sisällön tekijä:

Tutustu seuraaviin materiaaleihin ja linkkeihin:

Kirjallisuutta yleisesti vammaisuudesta

Vammaisuus ja seksuaalisuus (haettu 15.3. 2010)

Kehitysvammahuollon tietopankki. (haettu 15.3. 2010)

Invalidiliiton oppaat:

  • Selkäydinvamma, nainen ja seksuaalisuus
  • Selkäydinvamma, nainen ja äitiys
  • Selkäydinvamma, mies ja seksuaalisuus

Lähdekirjallisuutta:

Karanka I. 1997. Seksuaalisuuden ulottuvuudet - seksuaalikasvatusohjlelma kehitysvammaisille henkilöille. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Jyväskylä.

Ilmonen, T. 2008. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden seksuaaliterveyspalvelut. Teoksessa M. Ritamo (toim.) Seksuaalisuus ammattihenkilöstön koulutuksessa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyspalveluissa. Stakes. Työpapereita 26, 40-57.

Ilmonen, T & Karanka, I. 2001. Iloinen soturi ja suloinen kuningatar. Seksuaalikasvatuksesta. K-Print Oy: Kehitysvammaliitto.

Myötä ja vastamäessä : video vammaisuudesta ja seksuaalisuudesta (saatavilla Kehitysvammaliitosta)

Sukella syvemmälle
- vammaisten naisten vertaisryhmässä
Opas vertaisryhmän perustamiseen.
Invalidiliiton naistyöryhmä/Vammaisten naisten täysivaltaistumis- ja energiaprojekti (DEEP, EU), 2001 .

Haracopos D & Pedersen L. 1997. Autism och sexualitet
Stockholm : Riksföreningen Autism

Videoita:

Myötä ja vastamäessä: video vammaisuudesta ja seksuaalisuudesta (saatavana Kehitysvammaliitosta)

Masturbaatiotekniikka miehille
Margareta Nordeman, Irene Karanka (suomennos), Helsinki, Kehitysvammaliitto, 2000.

Masturbaatiotekniikka naisille
Margareta Nordeman, Irene Karanka (suomennos), Helsinki, Kehitysvammaliitto, 2000.