Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta > ERITYISTILANTEET > Sairaus ja seksuaalisuus > Sairauden vaikutus seksuaalisuuteen

Sairauden vaikutus seksuaalisuuteen

Sairastuminen ja vammautuminen vaikuttavat aina jollakin tavalla ihmisen seksuaalisuuteen (ks. mm. Heikura & Kinnunen 2000). Sairastuminen ja siitä seuraavat hoidot ja toimenpiteet aiheuttavat usein muutoksia ihmisen seksuaalisuudessa ja parisuhteessa kuten kehon muuttumisen tai seksuaalisen halun vähenemisen. Sairaus voi myös vaikuttaa ihmisen mahdollisuuksiin kokea tai ilmaista seksuaalisuuttaan (mm. Hautamäki-Lamminen ym. 2008).

Sairaus ei kuitenkaan hävitä ihmisen seksuaalisuutta ja usein oletetaan, että sairaus tai vamma estäisi seksuaalisen ilmaisun ja tyydytyksen sekä seksuaalisuhteet. Seksuaalisuus on kuitenkin kokemuksellista eikä vaikeakaan sairaus tai vamma estä tätä kokemusta. Ne ovat myös harvoin esteitä seksille ja siitä nauttimiselle. (Ilmonen 2008).

Lähdemateriaalia:

Färkkilä M & Ruutiainen J. 2003. Seksuaaliongelmat neurologisissa sairauksissa. Duodecim, 119(3):247-253.

Hautamäki-Lamminen, K., Kellokumpu-Lehtinen, P., Lehto, J., Aalto, P. & Miettinen, M. 2008. Potilaiden kokemuksia seksuaalisuudesta ja seksuaalisuuden muuttumisesta syöpään sairastumisen jälkeen. Hoitotiede 20(3):151-165.

Heikura, A. & Kinnunen, H. 2000. ”Seksi on elämää ja iällä ei oo mittään väliä”. Omaishoitajan seksuaalisuus parisuhteessa, jossa hoidettavana on dementoituva puoliso. Stakes 24.

Ilmonen, T. 2008. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden seksuaaliterveyspalvelut. Teoksessa M. Ritamo (toim.) Seksuaalisuus ammattihenkilöstön koulutuksessa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyspalveluissa. Stakes. Työpapereita 26, 40-57.Kellokumpu-Lehtinen P, Väisälä L & Hautamäki K. 2003. Syöpä ja seksuaalisuus. Duodecim, 119(3):237-246.

Lepola U & Koponen H. 2003. Seksuaalisten toimintojen häiriintyminen psykiatrisissa sairauksissa. Duodecim, 119(3):255 -259.

Rosenberg L. 2003. Seksin apuvälineet osana sairauksien hoitoa. Duodecim, 119(3): 267-72.

Rosenberg, L. 2006. Pikäaikaissairaus, vammautuminen ja seksuaalisuus. Teoksessa D. Apter, L. Väisälä & K. Kaimola (toim.) Seksuaalisuus. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 281-304.

Vanhanen H. 2003. Sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes ja seksuaalisuus. Duodecim, 119(3): 229 -34.

Arja Turku 2009. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen 45-65 vuotiaan naisen seksuaalinen hyvinvointi ja seksuaalineuvonnan tarve. Opinnäytetyö Terveyden edistäminen /hyvinvointiala Ylempi AMK

Väestöliitto /kipu ja seksuaalisuus (haettu 22.3. 2012)

Selkä, seksuaalisuus ja seksi. Oppaita (Luettu 22.3. 2012)

Suomen sydänliitto ry Seksuaalisuus-sallittu elämänsuola...(haettu 22.3. 2012)

Seksuaalisuutta käsitteleviä sivuja Sydäntautiliiton sivulla (haettu 22.3. 2012)

Diabetesliitto/erektiohäiriöistä (haettu 22.3. 2012)

Musili

Finnilco

Väestölitto/avnne ja seksuaalisuus (haettu 22.3. 2012)

Aivoverenkiertohäiriö ja seksuaalisuus

Parkinson-liitto ry

Mielenterveyden keskusliitto, aiheena seksuaalisuus (luettu 22.3. 2012)

Miesinfo/erektiohäiriöt ja erilaiset sairaudet (luettu 7.10. 2009)

Lääkkeet ja seksuaalisuus

Monilla kemiallisilla aineilla on vaikutuksia ihmisen sukupuoliviettiin, haluun ja seksuaalisiin reaktioihin. Joskus vaikutus on myönteinen ja sitä voidaan käyttää hoidollisessa tarkoituksessa.

Usein lääkeaineiden vaikutukset ovat myös seksuaalitoimintoja vähentäviä tai estäviä. Lääkeaineen ja sen seksuaalisuuteen kohdistuvan vaikutuksen syy-yhteys vaihtelee mm.
 • lääkeainekohtaisesti
 • potilaskohtaisesti
 • annosriippuvaisesti
 • eri lääkeaineiden yhteisvaikutusten takia
 • seksuaalisen motivaation ja vireystilan vaikutuksesta
 • Lääkeaineiden haittavaikutuksia seksuaalitoimintoihin

  Lääkeaineiden sivuvaikutukset voivat välittyä seksuaalisuuteen joko suorasti tai epäsuorasti.

  Suorat sivuvaikutukset, kun lääkeaine vaikuttaa

 • libidoon, haluun, motivaatioon
 • endokriiniseen järjestelmään
 • sydän- ja verenkiertoelimistöön
 • sukupuolielinten limakalvotoimintaan
 • sukupuolielinten paisuvaistoimintaan
 • muulla tavoin sukupuolielinten fysiologiaan.
 • Epäsuorat sivuvaikutukset:

 • Yleisiä, systeemisiä vaikutuksia
 • Psyykkistä tai fyysistä huonovointisuutta ja voimattomuutta
 • Heijastuvat välillisesti seksuaaliseen motivaatioon ja haluun
 • (Virtanen 2002.)

  Lääkkeet ja seksuaalisuus [pdf, 59 KB]

  Lähteet

  Lääkkeet ja seksuaalisuus (luettu 21.9. 2009)

  Klinge E. 2003. Lääkkeet, alkoholi ja huumeet. Duodecim, 119(3):166 - 175.

  Virtanen J. 2002. Kliininen seksologia. WSOY, Helsinki.

  Päihteet ja seksi/Väestöliitto (luettu 21.9. 2009)