Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta > ASIAKASTYÖ > Seksuaalineuvonta > Seksuaaliohjaus ja -neuvonta
1 2 3 4 5

Seksuaaliohjaus ja -neuvonta

SEKSUAALIOHJAUS

= tavoitteellista, tilannekohtaista, kaikissa hoitotilanteissa tapahtuvaa sekä kaikille hoitotyössä toimiville kuuluvaa ammatillista vuorovaikutusta. Sen keskeisiä elementtejä ovat tiedon antaminen sekä asiakkaan ja potilaan seksuaalisuuden hyväksyminen

SEKSUAALINEUVONTA

= yksilöllistä, tavoitteellista, asiakkaan ja potilaan tarpeesta lähtevää ammatillista vuorovaikutussuhteessa tapahtuvaa seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä. Seksuaalineuvonta on 2-5 kerran prosessiluontoista ammatillista vuorovaikutusta, joka sisältää aloituksen, työskentelyvaiheen ja lopetuksen.

Seksuaaliohjausta ja -neuvontaa tulee olla tarjolla kaikenikäisille ja erilaisessa elämäntilanteessa olevilla ihmisille seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja sukupuolisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ongelmissa ja kriisitilanteissa (ks. alla oleva kuvio). Edellytykset onnistuneelle seksuaaliohjaukselle ja -neuvonnalle ovat:

  • ammattietiikan noudattaminen
  • hoitotyön periaatteiden noudattaminen
  • työskentely PLISSIT –mallin kahdella ensimmäisellä tasolla
  • ammatillinen vuorovaikutus Seksuaalineuvonnassa seksuaalianamneesia käytetään työvälineenä asiakkaan seksuaalihistorian kartoittamiseksi ja ajankohtaisen avun tarpeen määrittämiseksi.

Seksuaaliohjauksen ja –neuvonnan viitekehys hoitotyössä (mukaillen Sironen 2007, Sironen & Kalilainen 2006, 360, ks. myös Valkama 2008)

Lähteet:

Ryttyläinen, K. & Valkama, S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita. In Press.

Sironen, M. & Kalilainen, P. 2006. Terapeuttinen työskentely seksuaalikysymyksissä. Teoksessa: Apter, D., Väisälä, L., Kaimola, K. 2006. Seksuaalisuus. Duodecim.

Sironen, M. 2007. Luento Jyväskylän ammattikorkeakoulun seksuaaliterapian ammatillisissa erikoistumisopinnoissa. Julkaisematon.

Valkama, S. 2008. Suomen Seksologien Seura alkaa auktorisoida seksuaalineuvojia - Mitä on seksuaalineuvonta ? Keski-Suomen seksuaaliterveyden osaamiskeskus. 2/2008 Seksuaaliterveys –verkostolehti. Jyväskylän ammattikorkeakeakoulu, 3-5.

Seksuaaliterveyslehti 12/2008/ seksuaalineuvonnasta ja tutkimuksia ja opinnäytteitä (haettu 17.3. 2010)

Kivijärvi Anneli. "Miten puhua vastaanotolla seksistä/seksuaaliongelmista Työterveyslääkäri 2005 23 (1)