1. Oppimateriaalihaku / Search
 2. Listaus / Directory

Johtaminen (12)| Kauppa ja talous (13)| Kielet (12)| Kulttuuri (10)| Logistiikka (1)| Luonnonvara ja ympäristö (38)| Matkailu (11) | Oikeus (3)| Opetus, kasvatus ja koulutus (28)| Ravitsemisala (6)| Sosiaaliala (17)| Taide (3)| Tekniikka ja tuotanto (157)| Terveys (55)| Tiedonhallinta (48)| Tietotekniikka (52)| Turvallisuus (6)| Tutkimusmenetelmät (9)| Viestintä ja media (9)|Yrittäjyys (5)

Johtaminen

Esimiesviestintä

Opintojakso: Esimiesviestinnän opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa (tulevaa) esimiehen rooliaan viestinnän kannalta ja pystyy vaikuttamaan yrityksen työtyytyväisyyteen viestinnän keinoin.

HTML Metatiedot

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan, mallintamaan ja kehittämään liiketoimintaprosesseja. Mallinnuskielenä käytetään UML -kieltä.

Opintojakso sisältää kuvia, esimerkkejä, tehtäviä sekä lähdeviittaukset.

HTML Metatiedot

Liiketoimintaprosessit

Oppimisaihio: Liiketoimintaprosessi -oppimisaihiossa (flash) perhedytään liiketoimintaprosessi -käsitteeseen.

Flash Metatiedot

Muutoksen hallinta ja toiminnan kehittäminen

Opintojakso: organisaation muutoksen hallinta ja toiminnan kehittäminen tietojärjestelmähankkeessa.

HTML Metatiedot

Prosessin käsite

Oppimisaihio: Prosessin käsite -oppimisaihiossa (flash) perehdytään prosessin määrittelyyn.

Flash Metatiedot

Prosessin tunnistaminen

Oppimisaihio: Liiketoimintaprosessien tunnistaminen -oppimisaihiossa (flash) perehdytään prosessien tunnistamiseen.

Flash Metatiedot

Tiimin projektiviestintä

Opintojakso: Tiimin vetäminen ja erityisesti viestinnän käyttö projekteissa. Viestinnän suunnittelu, palaverit, sähköpostiviestit. Viestinnän onnistuneisuus.

HTML Metatiedot

Työhyvinvointi 3 op

Opintojakso, jonka teemana on työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelu yksilön ja työyhteisön kannalta. Sisältää työsuojelun, työterveyshuollon, työkyvyn ylläpitämisen, kuntoutuksen, yhteistoimintamenettelyn ja työpaikan ilmapiirin lyhyen kuvauksen ja oppimistehtävät.

HTML Metatiedot

Työhyvinvointi

Oppimisaihio, jossa kuvataan työhyvinvoinnin kokonaisuus yksilön ja työyhteisön näkökulmasta sekä siihen vaikuttavat osa-alueet. Lisäksi aihion avulla voit selvittää oman työhyvinvoinnin tilannetta ja tehdä suunnitelman hyvinvoinnin kohentamiseksi.

Flash Metatiedot

Työhön perehdytys

Oppimisaihio on tarkoitettu uusille ja työtä tai työtehtäviä organisaatiossa vaihtaville työntekijöille. Perehdyttäminen motivoi ja kiinnittää työntekijän työpaikkaan ja hyödyttää koko työyhteisöä. Tämän oppimisaihion tavoitteena on, että käyttäjä ymmärtää perehdyttämisen työn laadun, aineellisen tulokse

Flash Metatiedot

Työsopimus

Oppimisaihio, oppimateriaali. Pieni kuvaus työsuhteesta ja virkasuhteesta, sekä tehtävä, jossa opiskelija täyttää työsopimuksen ja vastaa työsopimuslainsäädäntöä valottaviin pohdintakysymyksiin. 2004.

Flash Metatiedot

Työsuojelun organisaatio

Oppimisaihio, jossa havainnollistetaan työsuojeluorganisaation muodostuminen työyhteisössä (työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies, työsuojelutoimikunta) ja työsuojelua valvova viranomainen (työsuojelutarkastaja).

Flash Metatiedot

Kauppa ja talous

Asiakasosaamispassi

Asiakasosaamispassi käsittelee kuluttajansuojasääntelyä tuotteen elinkaaren mukaisesti. Ensin tarkastellaan sääntelyä, joka liittyy tuotteen suunnittelu ja tuotantovaiheeseen. Seuraavana tulevat markkinointi- , kaupanteko- ja kulutushyödykkeen käyttöövaihe. Opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy

HTML Metatiedot

Becoming a Team Member in International Business Studies

Oppimisaihio, jolla pyritään herättämään aloittavan BBA-opiskelijan kiinnostus toimimaan ryhmän jäsenenä ja suhteessa eri kulttuureista ja kieliryhmistä tuleviin opiskelijatovereihin. Tavoitteena on saada opiskelija pohtimaan omaa identiteettiään ja sitä kautta motivaatiotaan kv. kaupan opiskelijana vieraalla kielellä (englanniksi) ja toimimaan ryhmäytymistä edellyttävissä tehtävissä siten, että omat ja toisten vahvuudet tulisivat hyödynnettyä mahdolisimmin hyvin.

HTML Metatiedot

Budjetointi

Opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen yrityksen toiminnan suunnittelun ja seurannan välineenä.

HTML Metatiedot

Demand forecasting

Opintojakso liiketalouden alaan liittyvästä kysynnän ennustamisesta. Opintojakso koostuu linkeistä verkkosivuille,lähdekirjallisuudesta, joissa on käsitelty teoriaa ja erillisistä tehtävistä ja testistä.

HTML Metatiedot

Financial English

Opintojakso on laskentatoimen syventäviä aineopintoja edeltävä opintojakso, jossa opiskelija perehtyy englannin kielellä laskentatoimen terminologiaan. Soveltuu erityisesti laskentatoimen opiskelijoille, jotka haluavat jatkossa perehtyä kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön.

HTML Metatiedot

Finansieringsanalys uppgift 1-2

Tehtävien tarkoitus on tutustuttaa opiskelija rahoituslaskelmien tekoon.

Word Metatiedot

Finansieringsanalys uppgift 3-4

Tehtävien tarkoitus on tutustuttaa opiskelija rahoituslaskelmien tekoon.

Word Metatiedot

Finansieringsanalys uppgift 5

Tehtävän tarkoitus on tutustuttaa opiskelija yhtymän rahoituslaskelmiin.

Word

Metatiedot

Finansieringsanalys uppgift 6-9

Tehtäviä joiden tarkoitus on tutustuttaa opiskelija yhtymän rahoituslaskelmien suhdelukuihin.

Word Metatiedot

IFRS-tilinpäätöksen laatiminen

Opinnot on tarkoitettu laskentatoimea pääaineenaan lukeville opiskelijoille, jotka suunnittelevat työuraansa laskennan ammattilaisena kansainvälisessä tai pörssiyhtiössä tai ammattitilintarkastajana. Opinnot sopivat myös tilintarkastajan ammattitutkintoon valmistautuville ja muille kansainvälisestä

HTML Metatiedot

Liiketoiminnan käynnistäminen

Opintojakso sisältää yrityshankkeen kannattavuuden arvioinnin, yrityksen rahoituksen, yritystoiminnan tukimuodot ja vaihtoehtoisia malleja yrittämiseen.

HTML Metatiedot

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan, mallintamaan ja kehittämään liiketoimintaprosesseja. Mallinnuskielenä käytetään UML -kieltä.

Opintojakso sisältää kuvia, esimerkkejä, tehtäviä sekä lähdeviittaukset.

HTML Metatiedot

Vähittäiskaupan kilpailukeinot

Kokonaisuus on 9 op:n laajuinen, joka koostuu seuraavista osista: Asiakaspalvelu (3 op), asiakastyytyväisyys (2 op), tuote (1 op) ja mainonta (3 op). Kurssin voi toteuttaa markkinoinnin opetuksessa kokonaan virtuaalisena, ottaa käyttöön osia tai käyttää soveltuvia osia perinteisen opetuksen ohella.

HTML Metatiedot

Kielet

Academic Writing

Materiaalia englannin kielisiin kirjoitelmiin.

Mixed Metatiedot

Effective Reading

Lukutekniikka –tietopaketti ohjaa lähestymään teknistä tekstiä vaiheittain oman esitiedon pohjalta. Siinä esitellään tekstin rakenne, silmäily- ja tarkkalukutekniikat, muistiinpanojen tekeminen ja outojen sanojen päätteleminen asia- ja lauseyhteydestä ja niiden muotoa tarkastelemalla (etu- ja jälkiliitteet). Oppimateriaaliin kuuluu myös kattavat, hyväksi havaitut linkkilistat verkkosanakirjoista, lukutekniikkaan liittyvästä kieliopista ja eri alojen teknisistä artikkeleista.

Flash Metatiedot

Financial English

Opintojakso on laskentatoimen syventäviä aineopintoja edeltävä opintojakso, jossa opiskelija perehtyy englannin kielellä laskentatoimen terminologiaan. Soveltuu erityisesti laskentatoimen opiskelijoille, jotka haluavat jatkossa perehtyä kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön.

HTML Metatiedot

Luottotietotodistus saksaksi

Luottotietorekisteriotteen saksankielinen käännös. Saksaan työhön lähtijöiltä vaaditaan usein todistus luottokelpoisuudesta.

Word Metatiedot

Sanataidekasvatus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan sekä luovan kirjoittamisen ohjaajan Hilja Mörsärin haastattelu.

Video Metatiedot

Test: "Check die Nudel, Alter!" Verstehen Sie Jugend-Deutsch?

Testi, jolla voi testata omaa tietämystään saksalaisen nuorison käyttämästä kielestä. Kysymyssarja vastauksineen.

Word Metatiedot

Test: Könntest du Deutscher werden?

Saksan historiaa käsittelevä kysymyssarja. Pohjautuu Hessenin osavaltiossa Saksan kansalaisuutta hakeville järjestettävään testiin.

Word Metatiedot

Tieteelliset ja populaarit artikkelit tekstilajeina

Tieteellisten artikkeleiden tekstipiirteet ja niiden erot populaarien asia-artikkeleiden tekstipiirteisiin. Aineisto sopii itseopiskeluun.

HTML Metatiedot

Tutkintotodistuksen malli saksaksi

Suomalasien ammattikorkeakoulun päästötodistuksen käännös saksan kielelle, ala metsäinsinööritutkinto. 2006.

Word Metatiedot

Työnhakuasiakirjat saksaksi

Malliasiakirjat työnhakuun saksalaisessa kulttuuriympäristössä.

Word Metatiedot

Työtodistuksen malli saksaksi

Työtodistuksen saksankielinen käännösmalli pankkimaailmasta

Word Metatiedot

Warm UP Effective reading

Tämä on johdanto-oppimateriaali, joka harjoittaa englanninkielisen teknisen tekstin lukemiseen.

Flash Metatiedot

Kulttuuri

Asian Tourism and Service Culture 5 ECTS

Laaja opintojakso Aasian turismista ja palvelukulttuurista. Opintojakso käsittelee näitä aiheita eri Aasian maissa. Maista on myös lyhyet yleisesittelyt.

HTML Metatiedot

Health Care and Social Services in China, Japan and Thailand 5 ECTS

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Kiinassa, Japanissa ja Thaimaassa. Aihetta tarkastellaan näiden maiden erityistarpeiden näkökulmasta. Aineisto on erityisesti suunnattu henkilöille, jotka ovat aikeissa tehdä töitä Aasiassa.

HTML Metatiedot

Kitschin olemus

Kitsch on kaikkea värikästä, karvaista, kiiltävää ja söpöä. Kitsch on vallatonta ja iloista, kitsch on karmeaa ja se oksettaa." Aihio johdattelee tutustumaan kitschin käsitteeseen ja tarkastelemaan omaa lähiympäristöä. (Materiaali sisältää rikkinäisiä linkkejä)

HTML Metatiedot

Muotoilun perusteet 1 - Muotoilualan määritelmät

Opintojakso esittelee muotoilun keskeisiä käsitteitä ja tarjoaa katsauksen muotoilun nykytilaan Suomessa. Opintojakso tarjoaa muotoilun perusopintoja tukevaa materiaalia

HTML Metatiedot

Muotoilun perusteet 3:Muotoilumaailman hahmottaminen

Semiotiikka tarjoaa sinulle välineen esineiden ja niiden kulttuurisen kontekstin tarkasteluun. Semiotiikan avulla voidaan tarkastella funktioiden ohella myös tuotteiden ikonografiaa, eli sisältö-, käyttö-, ja elämäntapaviitteitä. Kitsch-opiskelumateriaali avaa sinulle yhden näkökulman esinekulttuur

HTML Metatiedot

Muotoilun perusteet 4 - Muotoilun apuvälineet

Muotoilutyön apuvälineet käsittelee yrityskuvaa ja senkokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyviä osa-alueita tuotteen, viestinnän,henkilöstön ja yritysympäristön näkökulmista. Näkökulmien avulla tutustut Design Management -ajattelutapaan, johon liittyviäperuskäsitteitä ja osa-alueita opintojakso avaa teorian jasovellutusesimerkkien avulla.

HTML Metatiedot

Orientation to East and South East Asia 5 ECTS

Johdatus opintojakso itäisen Aasian kulttuuriin, talouteen sekä politiikkaan ja lakeihin. Opintojakso sisältää Aasiassa työskennelleiden suomalaisten haastatteluja.

HTML Metatiedot

Sanataidekasvatus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan sekä luovan kirjoittamisen ohjaajan Hilja Mörsärin haastattelu.

Video Metatiedot

Taiteiden talo

Tämän aihion myötä tutustut erilaisiin näkemyksiin, vaitteisiin, ja aforismeihin taiteen, kasvatuksen ja taidekasvatuksen luonteesta. Taiteiden talon huoneissa esitetään myös tehtäviä ja kysymyksiä, joihin sinun odotetaan vastaavan.

Animaatio Metatiedot

Tyylikaudet

Taulukko, jossa näkyvät muodin tyylikaudet.

HTML Metatiedot

Logistiikka

Demand forecasting

Opintojakso liiketalouden alaan liittyvästä kysynnän ennustamisesta. Opintojakso koostuu linkeistä verkkosivuille,lähdekirjallisuudesta, joissa on käsitelty teoriaa ja erillisistä tehtävistä ja testistä.

HTML Metatiedot

Luonnonvara ja ympäristö

Animal welfare

A series of pictures on animal welfare. Can be used, for instance, to activate online discussion on animal welfare.

Power Point Metatiedot

Attacking capercaillie

A photo presentation of an attacking capercaillie.

PowerPoint Metatiedot

Biopolttoaineet

Biopolttoaineet ja niiden ominaisuudet.

PowerPoint Metatiedot

Eläinten hyvinvointi

Kotieläinten hyvinvointiin liittyvä kuvasarja, esimerkiksi verkkokeskustelun pohjaksi.

PowerPoint Metatiedot

Energiakasvisimulattori

Simulaattorilla voit heittäytyä pienviljelijäksi likaamatta käsiäsi. Valitse haluamasi energiakasvi, osoita sille kasvupaikka, poimi mielestäsi tarpeelliset toimenpiteet ja laita simulaattori hyrräämään. Lopputuloksena näet sadon määrän suhteessa saavutettavissa olevaan tasoon sekä lisätuotantopano

HTML Metatiedot

Environment today

The aim of this course is to present the current state of the environment, and to introduce the basic methods and models used to monitor the environment. There are five topics to be studied in this course: biosphere, human systems, water pollution, air pollution and climate.

HTML Metatiedot

Environmental engineering

The purpose of this course is to present most commonly discussed topics in environmental engineering, such as energy production or industrial solutions to treatment of emissions. Environmental engineering connects two essential aspects; engineering and environment.

HTML Metatiedot

Hakkuutähdehake

Oppimisaihion tarkoituksena on perehdyttää opiskelija siihen, mikä merkitys hakkuutähdehakkeella on Suomen puuenergian tuotannossa ja kuinka energiapuun käytöllä voidaan vaikuttaa myös metsänhoidollisiin asioihin.

HTML Metatiedot

Hiukkasten muodostuminen palamisessa

Hiukkasten muodostumisen mekanismit esitellään PowerPoint-kalvojen ja niihin linkitettyjen animaatioiden kanssa.

PowerPoint Metatiedot

Kantojen korjuu

Oppimisaihion tarkoituksena on perehdyttää opiskelija siihen, mikä merkitys kantojen korjuulla on Suomen puuenergian tuotannossa ja kuinka energiapuun käytöllä voidaan vaikuttaa myös metsänhoidollisiin asioihin.

HTML Metatiedot

Kemikaaliton kasvinsuojelu

Tiivis kuvaus kemikaalittoman kasvinsuojelun vaikutuksista ympäristön tilaan, elintarvikkeiden laatuun, kuluttajan ja tuottajan terveyteen sekä tuotannon kannattavuuteen.

HTML Metatiedot

Kestävän kehityksen perusteet

Ympäristön tilan ja seurannan - keskeiset käsitteet ja sisältö.

HTML Metatiedot

Kesäisen liikkuvan matalapaineen ennusmerkit

Oppimisaihiossa kuvataan ne tekijät, joiden havainnointi auttaa päättelemään kesäisen matalapaineen saapumisen seudulle. Havainnot kohdistuvat tuulen suuntaan, ilman paineeseen ja kosteuteen sekä lämpimän rintaman pilvijärjestelmään.

Flash Metatiedot

Maaperä kasvualustana

Opintojakso käsittelee erityisesti Suomen maaperää ja sen eri maalajien tunnistamista. Opintojakso sisältää aiheeseen liittyviä harjoitustehtäviä ja linkkejä muihin verkkolähteisiin.

HTML Metatiedot

Maaseutu ja kulttuuriperintömme

Maaseutuun ja kulttuuriperintöömme liittyvien vanhojen taitojen opetteluun keskittyvä opintojakso. Opintojakso sisältää paljon tietoa erilaisista vanhoista rakentamiseen, maatalouteen, käsitöihin jne liittyvistä taidoista.

HTML Metatiedot

Maatiaiskasvit

Opintojakso käsittelee alkuperäiskasvilajeja. Eri vilja-, hyötykasvi-, ja koristekasvilajeja.
(Sivusto on jäänyt tekijältä kesken, mutta paljon mielenkiintoista tietoa kuitenkin löytyy.)

HTML Metatiedot

Metson hyökkäys

Kuvasarja hyökkäävästä metsosta.

PowerPoint Metatiedot

Miljöledningssystem, standarder och miljömärkning

Kursen (1 sv) består av följande 4 olika delar:

 • Vad är en standard?
 • ISO 14001 och andra miljöledningssystem
 • ISO 14000-familjen, ISO 9000, standarder för arbetsmiljö och samhällsansvar
 • Miljömärkning ur företagens synpunkt.
HTML Metatiedot

Mitä biokaasu on?

Biokaasu biomassan mätänemistuotteena ja energianlähteenä. Aihiossa käsitellään kaasun tärkeimmät raaka-aineet, syntyprosessi ja ominaisuudet sekä esitellään lyhyesti myös erilaiset kaasun tuotantolaitokset ja käyttötavat.

Animaatio Metatiedot

Ongelmarikkakasvin torjunta

Opintojakso käsittelee erilaisia ongelmarikkakasvien torjuntaan liittyviä aiheita: Hukkakauran tunnistaminen, herbisidien valmistetyypit, sään vaikutus, torjunta-aineen käyttömäärä.

HTML Metatiedot

Palaminen ja päästöt

Palamisesta ja päästöjen muodostumisesta yleistä tietoa

PowerPoint Metatiedot

Perinnerakentaminen

Opintojakso käsittelee perinteisiä rakennusmenetelmiä, samalla tulee esiteltyä useita eri tyyppisiä vanhoja rakennuksia ja rakennelmia.

HTML Metatiedot

Pienpuunhankinta

Oppimisaihion tarkoituksena on perehdyttää opiskelija siihen, mikä merkitys nuorilla metsillä on Suomen puuenergian tuotannossa ja kuinka energiapuun käytöllä voidaan vaikuttaa myös metsänhoidollisiin asioihin. Asiat on pyritty esittämään mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti, joka tarkoittaa si

HTML Metatiedot

Pohjaveden tarkkailunäytteenotto

Oppimisaihio käsittelee entisen kaatopaikan pohjaveden tarkkailunäytteenottoa. Vesinäytteen ottaminen. Video, jossa näytetään miten vesinäyte otetaan käytännössä. 2004.

Video Metatiedot

Päreiden teko -animaatio

Animaatio päreiden teosta. Demo esittää valmistusperiaatteen ja näyttää pari potentiaaliseesti vaarallista kohtaa valmistusprosessissa.

Flash Metatiedot

Rikin päästöt

Rikkiitoisen polttoaineen palaessa syntyviä päästöjä ja niiden muodostumismekanismi.

PowerPoint Metatiedot

Rikkakasviruiskutuksen ympäristö- ja työturvallisuus

Rikkakasviruiskutuksen ympäristö- ja työturvallisuus (Kaija Karhunen)
Torjunta-aineet, rikkakasvit, ympäristö, työturvallisuus

HTML Metatiedot

Suotoveden tarkkailunäytteenotto

Oppimisaihio käsittelee entisen kaatopaikan suotoveden tarkkailunäytteenottoa. Vesinäytteen ottaminen. Video, jossa näytetään miten vesinäyte otetaan käytännössä. 2004.

Video Metatiedot

Sustainable consumption

Vastuullisen kulutuksen - käsitteet ja sisältö.

HTML Metatiedot

Tjädern anfaller

Kuvasarja hyökkäävästä metsosta.

PowerPoint  

Turvetuotannon turvallisuus

Aihiossa käsitellään aiheet: - alkusammutus - ensiapu - paloturvallisuus - ympäristönsuojelu - työturvallisuus - öljyt ja kemikaalit

HTML
Animaatio

Metatiedot

Typen päästöt

Typenoksidien muodostuminen ja vähentäminen palamisessa.

PowerPoint Metatiedot

Työturvallisuus

Materiaalissa käsitellään Työturvallisuuteen liittyviä vaarallisia aineita ja niiden käsittelyyn liittyviä asioita.

HTML Metatiedot

Virtuaalihieho

Virtuaalihiehon kasvatuspeli.

HTML
Animaatio
Metatiedot

Virtuaalikylä

Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jonka avulla voit helposti ja nopeasti tutustua erilaisiin ympäristö- ja luonnonvara-alan yrityksiin ja niissä tapahtuviin päivittäisiin toimiin.    

HTML
Animaatio
Peli
 

Ympäristö ja maatalous (teoriatalo)

Opintojakso on luonnonvara-alan opiskelijoita varten tehty tietopaketti ympäristöasioista. Käsiteltäviä aiheita ovat: arvot, perinteet, ohjauskeinot, indikaattorit, elinkaariarviointi ja ekotehokkuus.

HTML Metatiedot

Ympäristömerkkipeli

Interaktiivinen peli, jonka avulla voi opetella eri ympäristömerkkejä.

Animaatio
Peli
Metatiedot

Matkailu

Asian Tourism and Service Culture 5 ECTS

Laaja opintojakso Aasian turismista ja palvelukulttuurista. Opintojakso käsittelee näitä aiheita eri Aasian maissa. Maista on myös lyhyet yleisesittelyt. 2005, 2009.
(Aineisto sisältää rikkinäisiä linkkejä).

HTML Metatiedot

Destination Management

The purpose of this virtuel course module is that the student gets familar with the concept of Destination Management. The theory of Destination Management is explained with a real life case of the Saariselkä holiday resort.

HTML Metatiedot

Health Care and Social Services in China, Japan and Thailand 5 ECTS

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Kiinassa, Japanissa ja Thaimaassa. Aihetta tarkastellaan näiden maiden erityistarpeiden näkökulmasta. Aineisto on erityisesti suunnattu henkilöille, jotka ovat aikeissa tehdä töitä Aasiassa. 2006, 2010.
(Aineisto sisältää rikkinäisiä linkkejä).

HTML Metatiedot

Hotel X

Material is the basic information of one hotel and a link to Virtual Hotel Room model.

HTML Metatiedot

Hotelli X

Virtuaalihotellin toimintoinhin liittyvä materiaali.

HTML Metatiedot

Majoituselinkeinon erityispiirteet Suomessa

Kuvaa suomalaisen majoituselinkeinon erityispiirteitä; lomamökit, leirintä, hostellit. Sisältää katsauksen perusteisiin sekä tehtäviä. 2006.

PDF Metatiedot

Orientation to East and South East Asia 5 ECTS

Johdatus opintojakso itäisen Aasian kulttuuriin, talouteen sekä politiikkaan ja lakeihin. Opintojakso sisältää Aasiassa työskennelleiden suomalaisten haastatteluja. .

HTML Metatiedot

Room category assingments

Erilaisiin hotellihuonetyyppeihin ja niiden siivoamiseen liittyviä tehtäviä. 2006.

PowerPoint Metatiedot

Tourism Intermediaries

This virtual course module will help the student to understand travel distribution within the economy. The student will get to know different types of sales channels on national and international level, their characteristics and how they are related to each other.

HTML Metatiedot

Tutustumismatka

Tutustumismatka matkailupalvelujen kehittämisprosessissa. Tututustumismatkoista yleisesti ja case Meri-Lappi.

HTML Metatiedot

Virtual hotel room

Virtuaalinen hotellihuone, jota voidaan kalustaa ja joka laskee kustannukset. Voidaan käyttää esimerkiksi pohjana investointilaskelmille.

Flash Metatiedot

Oikeus

Sähköalan säädökset

Sähköalan eri turvallisuus- ja muihin säädöksiin perehtyvä opintojakso. Säädökset. Lait ja asetukset. Asennusstandardit.

HTML Metatiedot

Tekijänoikeudet verkkoaineistojen tuotannossa

Aineisto luo yleiskuvan tekijänoikeuksien syntyyn, suojaan ja siirtymiseen liittyviin tekijöihin.

HTML Metatiedot

Asiakasosaamispassi

Asiakasosaamispassi käsittelee kuluttajansuojasääntelyä tuotteen elinkaaren mukaisesti. Ensin tarkastellaan sääntelyä, joka liittyy tuotteen suunnittelu ja tuotantovaiheeseen. Seuraavana tulevat markkinointi- , kaupanteko- ja kulutushyödykkeen käyttöövaihe.

HTML Metatiedot

Opetus, kasvatus ja koulutus

Autenttinen oppiminen: 0. Mitä ja miksi?

Johdantovideo autenttiseen oppimiseen. Johdannossa esitellään autenttisen oppimisen yhdeksän elementtiä.

Asiantuntijat: Irja Leppisaari, Centria AMK ja Leena Vainio, HAMK. Ayvot-hanke ja OpenPäivitys 2012. Toteutus Suomen VirtuaaliAMK/Ayvot.

Video Creative Commons -käyttölupa

Autenttinen oppiminen: 1. Autenttinen konteksti

Videossa käsitellään autenttista kontekstia ja annetaan esimerkkejä sen soveltamisesta käytännön opetus- ja oppimistilanteisiin.

Asiantuntijat: Irja Leppisaari, Centria AMK ja Leena Vainio, HAMK. Ayvot-hanke ja OpenPäivitys 2012. Toteutus Suomen VirtuaaliAMK/Ayvot.

Video Creative Commons -käyttölupa

Autenttinen oppiminen: 2. Autenttiset tehtävät

Videossa käsitellään autenttisia tehtäviä ja annetaan esimerkkejä sen soveltamisesta käytännön opetus- ja oppimistilanteisiin.

Asiantuntijat: Irja Leppisaari, Centria AMK ja Leena Vainio, HAMK. Ayvot-hanke ja OpenPäivitys 2012. Toteutus Suomen VirtuaaliAMK/Ayvot.

Video Creative Commons -käyttölupa

Autenttinen oppiminen: 3. Asiantuntijaosaaminen

Videossa käsitellään käsitellään asiantuntijaosaamista ja annetaan esimerkkejä soveltamisesta käytännön opetus- ja oppimistilanteisiin.

Asiantuntijat: Irja Leppisaari, Centria AMK ja Leena Vainio, HAMK. Ayvot-hanke ja OpenPäivitys 2012. Toteutus Suomen VirtuaaliAMK/Ayvot.

Video Creative Commons -käyttölupa

Autenttinen oppiminen: 4. Monipuoliset näkökulmat

Videossa käsitellään käsitellään monipuolisia näkökulmia ja annetaan esimerkkejä soveltamisesta käytännön opetus- ja oppimistilanteisiin.

Asiantuntijat: Irja Leppisaari, Centria AMK ja Leena Vainio, HAMK. Ayvot-hanke ja OpenPäivitys 2012. Toteutus Suomen VirtuaaliAMK/Ayvot.

Video Creative Commons -käyttölupa

Autenttinen oppiminen: 5. Yhteinen tiedonrakentelu

Videossa käsitellään yhteistä tiedonrakentelua ja annetaan esimerkkejä sen soveltamisesta käytännön opetus- ja oppimistilanteisiin.

Asiantuntijat: Irja Leppisaari, Centria AMK ja Leena Vainio, HAMK. Ayvot-hanke ja OpenPäivitys 2012. Toteutus Suomen VirtuaaliAMK/Ayvot.

Video Creative Commons -käyttölupa

Autenttinen oppiminen: 6. Reflektio

Videossa käsitellään reflektiota ja annetaan esimerkkejä sen soveltamisesta käytännön opetus- ja oppimistilanteisiin.

Asiantuntijat: Irja Leppisaari, Centria AMK ja Leena Vainio, HAMK. Ayvot-hanke ja OpenPäivitys 2012. Toteutus Suomen VirtuaaliAMK/Ayvot.

Video Creative Commons -käyttölupa

Autenttinen oppiminen: 7. Artikulaatio

Videossa käsitellään käsitellään artikulaatiota ja annetaan esimerkkejä sen soveltamisesta käytännön opetus- ja oppimistilanteisiin.

Asiantuntijat: Irja Leppisaari, Centria AMK ja Leena Vainio, HAMK. Ayvot-hanke ja OpenPäivitys 2012. Toteutus Suomen VirtuaaliAMK/Ayvot.

Video Creative Commons -käyttölupa

Autenttinen oppiminen: 8. Autenttinen ohjaus

Videossa käsitellään käsitellään autenttista ohjausta ja annetaan esimerkkejä sen soveltamisesta käytännön opetus- ja oppimistilanteisiin.

Asiantuntijat: Irja Leppisaari, Centria AMK ja Leena Vainio, HAMK. Ayvot-hanke ja OpenPäivitys 2012. Toteutus Suomen VirtuaaliAMK/Ayvot.

Video Creative Commons -käyttölupa

Autenttinen oppiminen: 9. Autenttinen arviointi

Videossa käsitellään käsitellään autenttista arviointa ja annetaan esimerkkejä sen soveltamisesta käytännön opetus- ja oppimistilanteisiin.

Asiantuntijat: Irja Leppisaari, Centria AMK ja Leena Vainio, HAMK. Ayvot-hanke ja OpenPäivitys 2012. Toteutus Suomen VirtuaaliAMK/Ayvot.

Video Creative Commons -käyttölupa

Avoin ja autenttinen verkko-oppiminen

Avoin ja autenttinen verkko-oppiminen -osioon on koottu tietoa ja kokemuksia siitä, kuinka rakennetaan autenttinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö verkkoon. Työtilassa esitellään eri pedagogisia menetelmiä, joista verkkokurssin tekijä voi poimia omimmilta tuntuvat ratkaisut sovellettavaksi omaan käyttöön. 2013.

HTML Metatiedot

Developing as a Learner

Kehittyminen oppijana. Erilaisia testejä oppimistapojen ja -strategioiden tunnistamiseen. Testitulosten käsittelystä. Linkkejä lisätietoa sisältäviin verkkoaineistoihin.

HTML Metatiedot

Learning and teaching methods in Finnish Universities of applied sciences

Oppimisaihio. Opiskelija tutustuu erilaisiin oppimiskulttuureihin ja opetusmenetelmiin ryhmätovereidensa kokemusten kautta. Opiskelija saa käsityksen erilaisista oppimismenetelmistä (PBL, projektipohjainen oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, verkko-oppiminen), joita suomalaisissa ammattikorkeakouluissa käy

HTML Metatiedot

Ohjausmenetelmiä oppimisprosessin tukemiseksi

Opintojakso sisältää vinkkejä ja ohjeita verkko-opetuksen tueksi opiskelun eri vaiheissa. Aineisto on suunnattu opettajille, jotka rakentavat verkkokursseja.

HTML Metatiedot

Ongelmalähtöinen oppiminen

Koulutusaineisto, jossa kuvataan ongelmalähtöisen oppimisen perusperiaatteet. Sisältää videoklippejä, myös opiskelijanäkökulmia.

HTML Metatiedot

Opinnäytetyön ohjausprosessi

Opinnäytetöiden merkitys ammattikorkeakouluissa; Eri opinnäytetyötyypit. Miksi opinnäytetöitä tarvitaan ja miten niitä pitäisi ohjata. Työelämäyhteydet opinnäytetöissä.

HTML Metatiedot

Oppimateriaalin käsikirjoittaminen

Sivusto perehdyttää verkko-oppimateriaalien käsikirjoittamiseen. Sisältää oleelliset Word-dokumentit ja WWW-sivuston, joka opastaa Word-dokumenttien käytössä.
Aineisto on suunnattu VirtuaaliAMK:n sisällöntuottajille. 2004, 2009.

HTML Metatiedot

Oppimisaihiotuotanto

Yleisesti oppimisaihioista, mitä oppimisaihiot ovat? Opintojakso sisältää myös linkit sivuille, joissa on esitelty osa VirtuaaliAMK:n aihioista ja opintojaksoista.

HTML Metatiedot

Rules and Regulations at My University of Applied Sciences

Oppimisaihion tavoitteita:
Opiskelijat pohtivat sääntöjen merkitystä yleisesti ja selvittävät oman ammattikorkeakoulunsa säännöt sekä ohjeet. Näin opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa nopeasti ja ilman ongelmia.

HTML Metatiedot

Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä

Koulutuskokonaisuuteen (5 op) sisältyy seitsemän osiota. Jokainen osio on itsenäinen kokonaisuus. Osiot muodostuvat perusaineistoista, lisäaineistoista ja oppimistehtävistä. Koulutuksen materiaalit ovat vapaasti käytettävissä.

HTML Creative Commons -käyttölupa

Tekijänoikeudet verkkoaineistojen tuotannossa

Aineisto luo yleiskuvan tekijänoikeuksien syntyyn, suojaan ja siirtymiseen liittyviin tekijöihin.

HTML Metatiedot

Työelämän muutos, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yhteiskunnan ja työn välisen yhteyden ajallisia muutoksia sekä yksilön ja työn suhdetta työelämän kehitystarpeissa. Keskeinen sisältö:yhteiskunnan ja työelämän muutoksellisuus, työn haasteet ja osaamisvaatimukset sekä sosiaaliset oikeudet.

HTML Metatiedot

Työelämään ohjaavat opinnot

Työelämään ohjaavat opinnot

HTML Metatiedot

Työelämään siirtyminen 2 op

Opintojakso sisältää kaksi aihiota: työsopimus ja työhön perehdyttäminen

Aihioita pystyy hyödyntämään erilaisissa opintokokonaisuuksissa tai sellaisenaan itsenäisenä opintojaksona.

HTML Metatiedot

Urasuunnittelu ja työnhaku

Opintojakson tavoitteena on, että oppija ymmärtää työnhakuprosessin eri vaiheet ja osaa toimia prosessin vaatimien vaiheiden mukaisesti. Hän osaa analysoida omaa ammatillista osaamistaan suhteessa oman ammattialansa osaamisvaatimuksiin ja oppii markkinoimaan osaamistaan.

HTML Metatiedot

Verkkokeskustelu

Oppimisaihio käsittelee verkkokeskustelua opetusmuotona. Aihetta käsitellään videon, esimerkkien ja tehtävien avulla. 2005.

Video Metatiedot

Verkko-opintojakson käsikirjoittaminen

Sivusto on tuki verkko-opintojakson käsikirjoittamisen työkalulle. Sen osia ovat taustaselvitys, esisuunnittelu, verkkototeutus ja -opetus. Sivusto etenee kysymyksin ja vastausvaihtoehdoin. Aineisto on suunnattu VirtuaaliAMK:n sisällöntuottajille.

HTML Metatiedot

Verkkopedagogiikkaa

Materiaali sisältää perustietoa seuraavilta verkkopedagogiikasta: oppimiskäsityksistä, opetusmuodoista ja -menetelmistä, oppimistyyleistä ja -strategioista sekä opiskelusta tietoverkoissa.

HTML Metatiedot

Ravitsemisala

Att grädda jästbröd i en vedeldad ugn

Kuvasarja leivän paistamisesta vanhassa leivinuunissa.

Flash Metatiedot

Elintarvikealan toimintaympäristö

Itseopiskeluun soveltuva kurssi elintarvikealan toimintaympäristöstä ja alan yritysten elintarviketuotannosta.

HTML Metatiedot

Elintarvikeyrityksen kannattavuus

Elintarvikeyrityksen kannattavuutta käsittelevä pienimuotoinen opintojakso. Kustannukset, hinnoittelu ja kannattavuus.

HTML Metatiedot

Elintarvikkeet ravitsemuksessa

Opintojakso käsittelee elintarvikkeita ja niiden merkitystä ravitsemuksessa eri elintarvikeryhmittäin. Opintojakso on osin kesken. 2009.

HTML Metatiedot

Elintarvikkeiden tulevaisuuden näkymät

Elintarvikeyrittäjyys, cateringala kohderyhminä

HTML Metatiedot

Tietojärjestelmät ruokatuotantoprosessin hallinnassa

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ruokatuotantoprosessin eri vaiheisiin erityisesti tiedonhallinnan näkökulmasta ja muodostaa käsityksen tietotekniikan mahdollisuuksista ruokapalveluprosessin hallinnassa.

HTML Metatiedot

Sosiaaliala

Asiakaslähtöinen päihdetyö 5 op

Opintojakson tavoitteena on päihdetyön asiakkuuden monimuotoisuuden ymmärtäminen ja sille perustuvan työn suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa. 

HTML Metatiedot

Elämänmittainen seksuaalisuus

Opintojaksossa kuvataan ihmisen seksuaalisuutta eri ikäkausina; lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja ikääntyvän ihmisen näkökulmia seksuaaliterveyden kehitysprosessiin.

HTML Metatiedot

Hoganin malli

Aineisto esittelee Hoganin mallin seksuaalisten toimintahäiriöiden synnystä. Kaaviokuva vaikuttavista tekijöistä ja niiden välisistä suhteista.

Flash Metatiedot

Johdanto sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin

Opintojakso käsittelee terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittymistä vuoteen 2006 mennessä.

HTML Metatiedot

Lapsuus ja seksuaaliterveyden tukeminen

Tässä materiaalissa kuvataan lapsen eri ikäkausiin liittyviä seksuaaliterveydellisiä kysymyksiä. Aihetta käsitellään niin fyysisen kuin psyykkisen kehityksen kannalta Bornemanin mukaan.

Flash Metatiedot

OPAS seksuaaliterveyden opettamiseen

Seksuaaliterveyden opintojaksojen opettajille suunnattu opas näiden nimenomaisten opintojaksojen verkko-opetukseen.

HTML Metatiedot

Palveluohjaus

Opiskelijat tutustuvat palveluohjaukseen sosiaalialan työn menetelmänä ja perehtyvät palveluohjauksen ja –neuvonnan teoreettisiin perusteisiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. He harjoittelevat tiedon soveltamista erilaisissa asiakastilanteissa. Keskeisenä sisältönä on palveluohjauksen periaatteet, palveluohjaus tapahtumana, palveluohjausprosessi, palvelusuunnitelma ja sen laatiminen sekä arviointi.

HTML Metatiedot

Päihdepolitiikan kokonaisuus

Päihdepolitiikan kokonaisuus. Aihiossa esitellään päidepolittiikan kehitysvaiheet.

Flash Metatiedot

Päihdetyön lähtökohdat ja haasteet 5 op

Päihdetyön eettiset lähtökohdat ja tietoperusta 3 op

HTML Metatiedot

Päihdetyön lähtökohdat ja haasteet 2 op

Päihdetyön haasteet 2 op: Opintojakson tavoite on, että oppija perehtyy oppimistehtävän kautta yhdellä päihdetyön alueella käytävään ajankohtaiseen keskusteluun ja argumentointiin.

HTML Metatiedot

Saumaton palveluketju

Opintojakso käsittelee saumattoman palveluketjun ja sen tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

HTML Metatiedot

Seksuaalinen väkivalta ja kaupallinen seksi

Opintojakso käsittelee seksuaalisen väkivallan ja kaupallisen seksin peruskäsitteitä ja tunnuspiirteitä. Aineisto sisältää myös Suomen seksuaalirikoslainsäädäntöä ja antaa valmiuksia seksuaalisen väkivallan uhrien auttamiseen ja tukemiseen.

HTML Metatiedot

Seksuaalisuuden historia, kulttuuri ja käsitteistö

Opintojakso käsittelee seksuaaliterveyden peruskäsitteitä, sekä neljää seksuaalisuuden ulottuvuutta: eettistä-, kulttuurista-, biologista ja psyykkistä ulottuvuutta. Opintojaksossa esitellään myös seksuaalisuuden historiaa.

HTML Metatiedot

Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta

Seksuaaliterveyttä asiakastyön näkökulmasta käsittelevä opintojakso. Erityisesti sisällössä tarkastellaan oman seksuaalisuuden kohtaamista, seksuaalineuvonnan haasteita ja PLISSIT-mallia. Seksuaaliterveyden toiminnallisia häiriöitä kuvataan opintojaksossa.

HTML Metatiedot

Seksuaaliterveyden perusteet

Opintojakso on kooste muista seksuaaliterveyden perusteiden opinnoista. Aineistossa käsitellään sekä seksuaaliterveyden peruskäsitteitä, että seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia. Seksuaalisuutta asiakastyön näkökulmasta ja elämänmittaista seksuaalisuutta.

HTML Metatiedot

Työttömyyden monet kasvot

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltoa käsittelevä 12op:n opintokokonaisuus jakaantuu kolmeen erilliseen opintojaksoon. Työttömyyttä tarkastellaan terveysneuvonnan, yksilön, yhteiskunnan sekä asiakaspalveluohjauksen näkökulmista.

HTML Metatiedot

Verkkovälitteiset etäpalvelut

TVT ja etäpalveluihin liittyvä opintojakso. Opintojakso rakentuu kuuden laajemman tehtävän ympärille. Tehtävien ratkaisuun on annettu avuksi linkkejä verkkolähteisiin.

HTML Metatiedot

Taide

Kitschin olemus

Kitsch on kaikkea värikästä, karvaista, kiiltävää ja söpöä. Kitsch on vallatonta ja iloista, kitsch on karmeaa ja se oksettaa." Aihio johdattelee tutustumaan kitschin käsitteeseen ja tarkastelemaan omaa lähiympäristöä.

HTML Metatiedot

Sanataidekasvatus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan sekä luovan kirjoittamisen ohjaajan Hilja Mörsärin haastattelu.

Video Metatiedot

Tyylikaudet

Taulukko, jossa näkyvät muodin tyylikaudet.

Kuva Metatiedot

Tekniikka ja tuotanto

Asuinkerrostalot

Tavoite: Opiskelija osaa suunnitella, vertailla vaihtoehtoja ja etsiä ratkaisuja asuinkerrostalon rakentamiseksi. Ennen Asuinkerrostalot- opintojaksolle tulemista opiskelijalla tulee olla Pientalot-opintojakson tiedot. Sopiva vaihe opintojakson suorittamiselle on toinen opiskeluvuosi.

(Materiaali sisältää runsaasti rikkinäisiä linkkejä)

HTML Metatiedot

Avovarauksen tekeminen

Aineisto sisältää yksityiskohtaiset ohjeet avovarauksen tekemiseen hirsirakentamisessa.

Word Metatiedot

Dialux

Dialux-aineiston sivut

HTML Metatiedot

DYS01: Tasainen ja tasaisesti kiihtyvä liike

Johdatus dynamiikan tasaiseen ja tasaisesti kiihtyvään liikkeeseen liittyvään teoriaan. Tasainen nopeus ja kiihtyvyys. Aihetta on havainnollistettu esimerkein ja harjoitustehtävin.

PDF Metatiedot

DYS02: Hetkellinen nopeus ja kiihtyvyys

Mielivaltaisesti kiihtyvän liikkeen liikeoppi. Keskinopeus ja keskikiihtyvyys. Paikka ajan funktiona ja sen derivaatat: nopeus ja kiihtyvyys.

PDF Metatiedot

DYS03: Kiihtyvyys ajan funktiona

Kappaleen nopeuden ja sijainnin määritys, kun kiihtyvyys tunnetaan ajan funktiona.

PDF Metatiedot

DYS04: Nopeus tunnetaan aseman funktiona

Hetkellisen kiihtyvyyden määritys, kun nopeus tunnetaan kappaleen sijainnin funktiona.

PDF Metatiedot

DYS05: Kytketyt kappaleet

Kiihtyvyyden ja nopeuden määritys, kun tunnetaan kappaleiden sijaintien geometrinen kytkentä. Aihio sisältää kytkettyihin kappaleisiin liittyvän teorian käsittelyä ja harjoitustehtäviä vihjeineen.

PDF Metatiedot

DYS06: Liike x-y koordinaatistossa

Tasoliikkeen hajotus komponentteihin xy -koordinaatistossa vektoreita käyttäen. Nopeus ja kiihtyvyys. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

DYS07: Liike ratakoordinaatistossa

Kappaleen liikken tarkastelu ratakoordinaatistossa. Akselien valinta. Ratakoordinaatistoon liittyvät perusmääritelmät. Keskeiskiihtyvyys.

PDF Metatiedot

DYS08: Rotaatioliike tasossa

Tasossa tapahtuva rotaatioliike. Ensin teoria ja määritelmät esitetään partikkelille ja sitten ne yleistetään koskemaan mielivaltaisia kappaleita. Kulma-asema, kulmanopeus ja kulmakiihtyvyys.

PDF Metatiedot

DYS09: Jäykän kappaleen tasoliikkeen nopeudet

Tasoliikkeen tarkastelu yleisellä tasolla, translaation ja rotaation yhdistelmänä. Siirtopistesääntö ja komponentteihin jako.

PDF Metatiedot

DYS10: Jäykän kappaleen tasoliikkeen kiihtyvyydet

Siirtopistesäännön soveltaminen jäykänkappaleen eri pisteisiin kohdistuvien kiihtyvyyksien selvittämiseksi.

PDF Metatiedot

DYS11: Vierimisliike tasossa

Kappaleen siirtopistesääntö yleisen tasoliikkeen tapauksessa. Kulmasuureiden laskemisesta. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

DYS12: Suoraviivaisen liikkeen kinetiikka

Johdatus suoraviivaisen liikkeen kinetiikkaan dynamiikan peruslain tarkastelun kautta. Aihio sisältää havainnollistavia kuvia, esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

DYS13: Käyräviivaisen liikeen kinetiikka

Kiihtyvyyden jako käyräviivaisen liikkeen yhteydessä joko x- ja y-komponentteihin tai tangentiaali- ja normalaikomponentteihin. Esimerkkejä ja harjoitustehtävä käyräviivaiseen liikkeeseen liittyvien voimien laskennasta.

PDF Metatiedot

DYS14: Tasokappaleen translaation kinetiikka

Translaation eli yhdensuuntaisuusliikkeen määritelmä. Translaatioon liittyvät liikeyhtälöt massakeskipisteen suhteen. Esimerkki ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

DYS15: Keskeisen rotaation kinetiikka

Rotaation ja keskeisen rotaation määrittely. Rotaation liittyvät liikeyhtälöt. Momentin määrittäminen. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

DYS16: Epäkeskeisen rotaation kinetiikka

Epäkeskeisen rotaation määritelmä ja siihen liittyvät liikeyhtälöt. Hitausmomentin Steinerin sääntö. Esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

DYS17: Yleisen tasoliikkeen kinetiikka

Yleisen tasoliikkeen määritelmä. Yleisessä tasoliikkeessä olevaan kappaleeseen liittyvät liikeyhtälöt. Translaatio ja rotaatio. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

DYS18: Vierimisen ja liukumisen kinetiikka

Vierimiseen ja liukumiseen liittyvät voimat. Kitkavoiman vaikutus kiihtyvyyksien laskemiseen.

PDF Metatiedot

Erikoistilat

Oppimisaihio. Sähkölaitteille ja -asennuksille asetettuja vaatimuksia erikoistiloissa (SFS6000-7 ja -8).

HTML Metatiedot

FES01: Johdanto. Elementtiverkko. Solmusuureet.

Johdanto lujuusopin elementtimenetelmään. Elementtiverkon ja solmusuureiden käsitteet. Aihio sisältää myös tietoa käytettävistä merkintätavoista.

PDF Metatiedot

FES02: Solmusuureiden ratkaiseminen. Ekvivalenttiset solmukuormitukset. Ratkaisu elementin alueessa.

Solmusuureiden ratkaisemiseen liittyvää teoriaa ja solmusuureiden käyttö solmukuormitusten ratkaisussa. Lyhyesti interpoloinnin merkityksestä elementtimenetelmän yhteydessä.

PDF Metatiedot

FES03: FEM-ohjelman analyysityypit

Aihio esittelee lyhyesti ne eri analysointitavat joita FEM-ohjelmissa tavallisimmin käytetään. Staattinen-, dynaaminen-, lineaarinen- ja epälineaarinen analyysi. Ominaisongelmat. Erityisanalyysit.

PDF Metatiedot

FES04: FEM-ohjelman elementtityypit.

Aihio esittelee FEM-ohjelmien käyttämät elementtimenetelmän perustyypit: sauvaelementit, palkkielementit, 2D-solidielementit, 3D-solidielementit, laattaelementit, kuorielementit ja erityiselementit.

PDF Metatiedot

FES05: FEM-analyysista saatavat tulokset ja niiden käyttö.

Esimerkkien kautta käsitellään tavallisimpien rakennetyyppien ratkaisuissa käytettäviä elementtiverkkoja ja tuloksia, joita FEM-ohjelmat tyypillisesti antavat.

PDF Metatiedot

FES06: Aksiaalinen sauvaelementti.

Aksiaalinen sauvaelementti lujuusopin elementtimenetelmässä. Jäykkyysmatriisin määrittäminen, sijoittelusummaus ja vapaat solmusiirtymät verkon vapausasteina.

PDF Metatiedot

FES07: Aksiaaalinen sauvaelementti.

Suureiden määritys elementin alueessa. Elementtikuormitukset. Teorian lisäksi aihiossa on esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

FES08: Tasoristikon sauvaelementti

Tasoristikon käsittely elementtimenetelmällä. Ristikkorakenteen hajottaminen sauvaelementteihin. Sauvaelementin jäykkyysmatriisi. Koordinaatistomuunnokset. Ekvivalenttiset solmukuormitukset.

PDF Metatiedot

FES09: Tasoristikon sauvaelementti

Tasoristikon käsittelyyn elementtimenetelmällä liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

FES10: Avaruusristikon sauvaelementti

Elementtimenetelmän soveltaminen kolmiulotteiseen ristikkoon. Elementteihin jako. Jäykkyysmatriisin muodostaminen. Esimerkki ja harjoitustehtävä aiheesta.

PDF Metatiedot

FES11: Tasokehän palkkielementti

Kehärakenteen kuvaus yleisesti ja jako elementteihin. Kahden vapausasteen palkkielementti. Jäykkyysmatriisi näille elementeille. Esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

FES12: Tasokehän palkkielementti

Neljän ja kuuden vapauasasteen palkkielementit. Leikkausvoiman vaikutuksen yhdistäminen taivutusteorian vaikutukseen. Esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

FES13: Avaruuskehän palkkielementti

Avaruuskehän muuntaminen elementtiverkoksi.Elementin lokaali- ja globaali jäykkyysmatriisi. Esimerkkejä ja harjoituksia.

PDF Metatiedot

FES14: Yleisen lujuusopin elementtimenetelmän perusteita

Johdatus lujuusopin elementtimenetelmän teoreettisiin perusteisiin. Perusongelman määrittelyä. Käsitteiden määrittely. Potentiaalienergian minimin periaate.

PDF Metatiedot

FES15: Lujuusopin elementtimenetelmän perusyhtälöt

Johdetaan elementtimenetelmän perusyhtälöt siirtymämenetelmää käytettäessä. Yhtälöt on koottu aihion loppuun vielä listaksi.

PDF Metatiedot

FES16: Interpolointi emojanan alueessa

Aihio käsittelee lujuusopin elementtimenetelmän edellyttämää interpolointia. Aihio sisältää esimerkkejä ja aiheeseen liittyvän harjoitustehtävän.

PDF Metatiedot

FES17: Interpolointi emoneliön ja emokolmion alueessa

Interpoloinnin yleistys yksiulotteisesta tapauksesta. Interpoloinnin soveltaminen elementtimenetelmälle emoneliön ja -kolmion alueessa. Esimerkkejä ja harjoituksia.

PDF Metatiedot

FES18: Interpolointi emokuution ja emotetraedrin alueessa.

Johdatus kolmiulotteisen interpoloinnin soveltamiseen elementtimenetelmälle. Eri tapoja käsitellä emokuutiota ja -tetraedria. Tensoritulomenetelmä. Serendip-elementtiperhe.

PDF Metatiedot

FES19: Gaussin integrointi emojanan alueessa

Integroinnin soveltaminen elementtimenetelmässä jäykkyysmatriisin ja solmukuormitusvektorin selvittämiseksi. Gauss-Legendren menetelmä. Numeerinen integrointi.

PDF Metatiedot

FET01: Vaijerilla tuettu palkki

Oppimisaihio esittelee FINNSAP ohjelman käyttöjärjestelmän piirteitä ja näyttää sen käyttöä lujuusopin elementtimenetelmään liittyvän tehtävän ratkaisussa.

PDF Metatiedot

Hapen ja polttoainemolekyylin reaktio

Animaatio kuvaa happimolekyylin ja hiilivedyn reaktiota palamisessa.

Animaatio Metatiedot

Hiukkasen käyttäytyminen palamisessa

Animaatio kuvaa hiukkasen palaessa tapahtuvaa kuivumista, orgaanisten yhdisteiden ja metallien höyrystymistä.

Flash Metatiedot

Hiukkasten muodostus

Animaatio kuvaa hiukkaspäästöjen muodostusta polttoainehiukkasen palaessa.

Flash Metatiedot

Höyrynsäädöt

Simulaatio tyypillisen höyrykattilan tehon ja höyrynsäätöpiirien toimintaperiaatteista. - höyrynpaineen säätö polttoainevirran mukaan - kiinteän paineen säätö turbiinin säätöventtiilillä - liukuvan paineen säätö

Animaatio Metatiedot

Johdatus käytettävyyteen

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisnäkemys erilaisista käyttöliittymistä ja johdatella opiskelijaa huomaamaan, millaisista osista ja asioista muodostuu hyvä käyttöliittymä.

HTML Metatiedot

Johdon mitoitus

Johtojen mitoitusperiaatteet. Kuormitettavuus ja siihen liittyvät osatekijät. Automaattinen poiskytkentä ja jännitteen alenema. Suojajohtimet ja maadoitus.

HTML Metatiedot

Kaasutustekniikan teoria

Oppimisaihio käsittelee kattavasti kaasutustekniikan teoriaa. Aihio sisältää runsaasti sisältöä palamisen kinetiikasta aina eri reaktorityyppeihin.

HTML Metatiedot

Kankaan murtolujuus

Kankaan murtolujuuden ja murtovenymän demonstraatio käytännössä vetokoneen avulla.

Flash Metatiedot

Kiinteistön sähköverkko

Aineistossa käsitellään kiinteistön sähköverkon perusrakenteita. Sen avulla voi tutustua tavanomaisen kiinteistön yleisimpiin sähköverkon osiin ja niihin liittyviin vaatimuksiin. Viittauksia SFS 6000 (Pienjännitesähköasennukset) -standardisarjaan.

Aineisto on pääosin kaikkien käytettävissä ottaen huomioon tekijänoikeudet ja yleiset säännöt aineiston käytölle ja kopioinnille. Osa aineistosta on tehty Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen tuella. Aineiston laatimisesta vastaa TAMK taloteknikan koulutus. 2014.

HTML  

Kiinteistön sähköverkon mitoitus

Aineistossa on koottuna kiinteistön sähköverkon mitoitukseen liittyviä keskeisiä osia ja niihin liittyviä tehtäviä.

Aineisto on pääosin kaikkien käytettävissä ottaen huomioon tekijänoikeudet ja yleiset säännöt aineiston käytölle ja kopioinnille. Osa aineistosta on tehty Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen tuella. Aineiston laatimisesta vastaa TAMK taloteknikan koulutus. 2014.

HTML  

Kodan rakentaminen

Esimerkki perinnerakentamisesta. Dokumentiksi koostettu kuvasarja perinteisen Lapin kodan rakentamisesta.

Word Metatiedot

Kompensointi

Johdatus sähkövoimatekniikan alaan liittyvään sähköverkon kompensointiin. Kompensoinnin hyödyt, eri kompensointitavat, asennus ja käyttö.

HTML Metatiedot

Kudonta

Kudonnan opintojakso 1,5 op

HTML Metatiedot

Kuidut ja langat

Opintojakso Kuidut ja langat

HTML Metatiedot

Käytännön mobiilisovellukset

Johdanto-opintojakso yritysten mobiilisovelluksiin. Oman aikansa esimerkkejä eri toimialojen mobiiliratkaisuista vuodelta 2006.

HTML Metatiedot

LOS02: Normaalijännitys

Suoraan sauvaan kohdistuvat veto- ja puristusrasitukset. Normaalijännitys. Voiman suhde rakenteen poikkileikkauspinnan pinta-alaan.

PDF Metatiedot

LOS05: Hooken laki

Kimmoteorian perusyhtälön, Hooken lain, esittely. Aihiossa Hooken lakia perustellaan vetokokeen avulla. Kimmoteorian perusteiden esittelyä, esimerkkejä ja harjoitustehtävä.

PDF Metatiedot

LOS07: Varmuusluku

Varmuusluvun määritelmä. Varmuusluvun laskeminen eri tilanteissa. Myötö- ja murtorajat.

PDF Metatiedot

LOS09: Sauvarakenteen voimamenetelmä

Aihiossa esitetään voimamenetelmän periaate hyperstaattisen sauvarakenteen lujuusominaisuuksien ratkaisemiseksi.

PDF Metatiedot

LOS11: Lämpöjännitykset

Lämpöjännityksen määritelmä. Aineistossa johdetaan myös laskentakaava lämpöjännitykselle lämpölaajenemisen avulla. Aineisto sisältää asiaa havainnollistavan esimerkin ja harjoitustehtävän.

PDF Metatiedot

LOS17: Rasituskuviot

Aihio käsittelee taivutettuun palkkiin liittyviä rasituskuvioita, niiden teoriataustaa ja sisältää myös aiheeseen liittyviä tehtäviä vihjeineen.

PDF Metatiedot

LOS19: Taivutusjännitys

Aihiossa määritellään mitä taivutuksella tarkkaan ottaen lujuusopissa tarkoitetaan ja johdetaan laskentakaava taivutusjänintykselle. Aineisto sisältää runsaasti esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

LOS20: Pintasuureet

Aihiossa käsitellään lujuuslaskennassa käytettävien pintasuureiden laskentaa: pinta-ala, staattinen momentti, pintakeskiön sijainti, neliömomentti, tulomomentti, neliömomentin kiertokaavat ja pääneliömomentti. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

LOS41: Puristussauvan mitoitus

Puristussauvan teoreettisen nurjahdusvoiman laskeminen ja analyysi SFS3200 standardin mukaisesti. Asiaa havainnollistetaan esimerkin ja harjoitustehtävän avulla.

PDF Metatiedot

Lähtötasotesti

Algebran ja trigonometrian laskentamenetelmien hallinnan testaaminen. Matematiikan käsitteellisen ajattelun tasotestillä kartoitetaan insinööriopiskelijoiden matematiikan taso.
Testien perusteella opiskelijat voidaan ohjata tasonsa mukaiseen matematiikan ryhmään.

HTML Metatiedot

Lämpöhäviöiden laskenta sähkölämmityksen mitoitusta varten

RaMK D5:2007 ohjeen mukaisten lämpöhäivöiden laskenta sähkölämmitysten mitoitusta varten. Johtumisteho rakenteiden läpi ja ilmanvaihdon lämityksen tehon tarve.

PDF Metatiedot

Mittalomake omia kaavoja varten

Mittalomake omia kaavoja varten. Tekstiilit, vaatteet.

PDF Metatiedot

Mitä biokaasu on?

Biokaasu biomassan mätänemistuotteena ja energianlähteenä. Aihiossa käsitellään kaasun tärkeimmät raaka-aineet, syntyprosessi ja ominaisuudet sekä esitellään lyhyesti myös erilaiset kaasun tuotantolaitokset ja käyttötavat.

HTML Metatiedot

Mäntämekanismi

Dynamiikan alaan kuuluva oppimistehtävä, jonka opiskelija suorittaa henkilökohtaisilla alkuarvoillaan. Mäntämekanismiin liittyvä parametrinen harjoitus.

Flash Metatiedot

Neulonta

Tähän opetusmateriaaliin on koottu kudeneulonnasta seuraavan sisällysluettelon mukaisia asioita:
1 Neulomisen prosessi
2 Neulekonetyypit lyhyesti
2.1 Jako: kude- ja loimineulekoneet
2.2 Jako: neulojen liikkeiden mukaan
2.3 Kudeneulekoneet
2.4 Loimineulekoneet

HTML Metatiedot

Oksidien höyrystyminen ja kondensaatio

Animaatio kuvaa polttoaineen metallien höyrystymiskäyttäytymisen muuttumista erilaisissa happipitoisuuksissa ja sen seurauksena hiukkasmuodostusta.

Flash Metatiedot

Palkin taivutusrasitus

Parametrinen tehtävä palkin taivutuksessa esiintyvien rasitusten määrittämiseksi.

Flash Metatiedot

Pientalot

Opiskelija osaa suunnitella, vertailla vaihtoehtoja ja etsiä ratkaisuja pientalon rakentamiseksi.

Ennen Pientalot opintojaksolle tulemista opiskelijan tulee hankkia valmiudet toimia verkkoympäristössä. Sopiva vaihe opintojakson suorittamiselle on ensimmäinen opiskeluvuosi.

HTML Metatiedot

Puuvillakuidun poikkileikkaus

Puuvillakuidun poikkileikkaus

Kuva Metatiedot

Rakennuksen sähköverkko

Sähköverkon jakelujärjestelmät. Sähköverkon rakenneosat ja verkon mitoitus.

HTML Metatiedot

Ryhmäjohdot ja sähköpisteet

Sähköpisteiden ja ryhmäjohtojen suunnittelu. Johtojen asennustavat. Aiheeseen liittyviä tehtäviä ja ratkaisuja.

HTML Metatiedot

Savukaasujen laskeminen

Savukaasulaskujen perusteet lyhyesti esitettynä. Palamisen yksinkertaiset perusreaktiot on esitetty.

Word Metatiedot

Savukaasujen ohjattu laskeminen

Excel-taulukko, joka on laadittu savukaasulaskuja varten. Ohjeet ja kommentit auttavat laskun etenemisessä.

Excel Metatiedot

Savukaasulaskuja

Tehtäviä erilaisten polttoaineiden poltosta aiheutuneiden savukaasujen laskemisesta.

Word Metatiedot

Savukaasulaskujen kaavoja

Savukaasulaskuissa tarvittavia laskukaavoja. Palamisen yksinkertaiset perusreaktiot on esitetty.

Word Metatiedot

Statiikan monivalintatesti momenttikäsitteestä

Statiikan monivalintatesti, jolla opiskelija voi reflektoida oppimistaan momenttikäsitteestä.

Flash Metatiedot

STS01: Voima ja sen komponentit

Aihio määrittelee voiman jaon komponentteihin ns. suunnikassäännön, joka kuuluu mekaniikan perusaksioomiin, avulla.

PDF Metatiedot

STS02: Voimien yhteenlasku

Voimien hajottaminen komponentteihin ja voimien yhteenlasku näiden komponenttien avulla. Resultantin muodostaminen.

PDF Metatiedot

STS03: Voiman momentti tasossa

Momentin määritelmä. Voiman suunnistus momenttia laskettaessa. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

ST04: Voiman 3D-momentti

Momenttilauseen yleistys kolmiulotteiseen tapaukseen. Kiertosuunnan sopiminen; ns. oikean käden sääntö. Aihetta on havainnollistettu esimerkein ja tehtävin.

PDF Metatiedot

STS05: Voimapari

Voimaparin määritelmä ja sen soveltaminen momentin laskemisessa. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS06: Voiman poikittaissiirto

Voimasysteemin korvaaminen ekvivalentilla systeemillä siten, että voimien siirto- ja momenttivaikutus säilyvät. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS07: Painopiste

Kappaleen painopisteen määritelmä. Gravitaatiolaki. Painopisteen (massakeskipisteen) sijainnin määrittäminen. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS08: Voimajakaumat

Voimajakauman käsite ja esittäminen. Voimajakauman resultantin suuruuden ja paikan määritys. Aiheeseen liittyviä esimerkki ja harjoitustehtävä.

PDF Metatiedot

STS09: Partikkelin tasapaino

Partikkelin määritelmä. Vapaakappalekuvan hyödyntäminen partikkeleiden tasapainoyhtälöiden kirjoittamisessa. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS31: Palkin normaalivoima

Voimien korvaaminen poikittaisilla ja palkin suuntaisilla komponenteilla. Poikkileikkauksen normaalivoimien laskeminen. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS10: Jäykän tasokappaleen tasapaino

Jäykän tasokappaleen tasapainoyhtälöt. Momenttiyhtälöt sekä massapisteen tasapainoyhtälöt. Jäykän tasokappaleen tasapainoehto. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS11: Tasokappaleen tasapainon lisäyhtälöt

y-suunnan voimayhtälön korvaaminen momenttiyhtälöllä ja ns. kolmen voiman ja kahden voiman säännöt. Tasapainoehdot tarkasteltuna näiden yhtälöiden avulla. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS12: Kitkatasapaino

Tasapainoyhtälöiden soveltaminen, kun rakenteessa on kitkavoimia. Aiheeseen liittyvä esimerkki sekä harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS13: 3D-tasapaino

Tasapainoehdot kolmiulotteisessa tapauksessa (3d kappale tai kolme vapausastetta). Aiheeseen liittyvä esimerkki ja harjoitustehtävä.

PDF Metatiedot

STS14: Palkkirakenteen tasapaino

Mitä tarkoitetaan palkkirakenteella? Tasapainoyhtälöt palkkirakenteille. Esimerkki ja harjoitustehtäviä aiheeseen liittyen.

PDF Metatiedot

STS15: Nivelmekanismit

Tasapainon ja välityssuhteen selvittäminen nivelmekanismeissa. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS16: Ristikot

Ristikon ja nivelsauvan määritelmä. Sauvavoimien laskemisesta ristikolle. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS32: Palkkien vääntörasitus

Palkkien vääntörasituksesta. Vääntömomenttijakauman muodostaminen. Momenttivektorin merkkisääntö. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS33: Palkkien taivutus pistekuormalla

Pistekuormasta johtuvat sisäiset rasitukset. Tähän liittyvät tasapainoyhtälöt. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä

PDF Metatiedot

STS34: Jakautunut kuormitus palkilla

Palkin kuormituksen käsittely tapauksessa, jossa kuormitus on jakautunut palkin eri osille. Tasapainoyhtälöt. Leikkausvoiman derivointi. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

STS35: Usean kuorman rasituskuviot

Yhteenlaskuperiaatteen käyttö tapauksessa, jossa palkkiin kohdistuu useampi rasitus. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoituksia.

PDF Metatiedot

STS36: Kehärakenteen rasituskuviot

Kehärakenteen määritelmä. Rasituskuvioiden määritys kehärakenteille. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

Suojaus sähköiskulta

Turvallisuusnäkökulma rakennuksen sähkösuunnittelussa. Kosteussuojaus, kosketusjännitesuojaus ja yhdistetty suojaus.

HTML Metatiedot

Sähköalan säädökset

Sähköalan eri turvallisuus- ja muihin säädöksiin perehtyvä opintojakso. Säädökset. Lait ja asetukset. Asennusstandardit.

HTML Metatiedot

Sähköisen talotekniikan opiskeluaineisto

Sivustossa on talotekniikan alaan liittyviä opiskeluaineistoja opintojen tueksi ja kertaamiseksi. Aineistot on suunnattu ammattikorkeakoulun opiskelijoille, joilla on jo perustietoja ja taitoja alasta.

Aineisto on pääosin kaikkien käytettävissä ottaen huomioon tekijänoikeudet ja yleiset säännöt aineiston käytölle ja kopioinnille. Osa aineistosta on tehty Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen tuella. Aineiston laatimisesta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun taloteknikan koulutus. 2014.

HTML  

Sähkölaitteiston tarkastukset

Sähkölaitteiston tarkastukset osana rakennuksen elinkaaren osana suoritettavia tarkastuksia. Tarkastusvaatimukset ja tarkastusmittaukset.

HTML Metatiedot

Sähkölämmityksen peruskurssi

Sähkölämmitystekniikan peruskurssi

HTML Metatiedot

Sähköpätevyys

Aineistossa on yhteenveto sähköpätevyyden keskeisistä säädöksistä sekä linkkejä lisäaineistoihin. Lisäksi on koottuna sähköpätevyystutkintotehtävistä tehtäväsarjoja, joiden avulla voi joko tutustua aineistoihin tai testata omaa osaamistaan.

Aineisto on pääosin kaikkien käytettävissä ottaen huomioon tekijänoikeudet ja yleiset säännöt aineiston käytölle ja kopioinnille. Osa aineistosta on tehty Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen tuella. Aineiston laatimisesta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun taloteknikan koulutus. 2014.

HTML  

Sähköpätevyystutkintotehtävät

Sähköpätevyystutkinnon tehtäväkokoelma. Aineisto koostuu sähköpätevyystutkintoon liittyvistä interaktiivisista kysymyssarjoista. Tehtävät on koostettu vuosina 2000-2010 käytetyistä sähköpätevyystutkintokysymyksistä. Vastaaja saa välittömän palautteen vastaustensa oikeellisuudesta. 2010.

HTML Metatiedot

Sähköturvallisuustehtävät 1

Sähköturvallisuussäännöksiin liittyviä tehtäviä. Osa tehtävistä on vanhoja pätevyystutkinnon tehtäviä. Perustuvat KTMp 516/1996, KTMp 517/1996 päätöksiin ja sähköturvallisuuslakiin 410/196. Vastaukset perustuvat v. 2006 säännöksiin.

HTML
Animaatio
Metatiedot

Sähköturvallisuustehtävät 2

Sähköturvallisuussäännöksiin liittyviä tehtäviä. Tietovisa. Osa tehtävistä on vanhoja pätevyystutkinnon tehtäviä. Osio: Sähköturvallisuus Standardi SFS 6002. Vastaukset perustuvat v. 2006 säännöksiin

HTML
Metatiedot

Sähköturvallisuustehtävät 3

Sähköturvallisuussäännöksiin liittyviä tehtäviä. Osio: Standardi SFS 6000. Osa tehtävistä on vanhoja pätevyystutkinnon tehtäviä. Vastaukset perustuvat v. 2006 säännöksiin.

HTML
Animaatio
Metatiedot

Sähköturvallisuustehtävät 4

Sähköturvallisuussäännöksiin liittyviä tehtäviä. Osio: Suurjänniteasennukset SFS 6001 + A1. Osa tehtävistä on vanhoja pätevyystutkinnon tehtäviä. Vastaukset perustuvat v. 2006 säännöksiin.

HTML
Animaatio
Metatiedot

Sähköturvallisuustehtävät / Sähköasennustyöt

Sähköturvallisuussäännöksiin liittyviä tehtäviä. Osio: sähköasennustyöt. Osa tehtävistä on vanhoja pätevyystutkinnon tehtäviä. Vastaukset perustuvat v. 2006 säännöksiin.

HTML
Animaatio
Metatiedot

Sähköturvallisuustehtävät / Sähkölaitteet

Sähköturvallisuussäännöksiin liittyviä tehtäviä. Osio: Sähkölaitteet. Osa tehtävistä on vanhoja pätevyystutkinnon tehtäviä. Vastaukset perustuvat v. 2006 säännöksiin

HTML
Animaatio
Metatiedot

Sähköturvallisuustehtävät / Sähköturvallisuuslaki ja töiden johtaminen

Sähköturvallisuussäännöksiin liittyviä tehtäviä. Osio: sähköturvallisuuslaki ja töiden johtaminen. Osa tehtävistä on vanhoja pätevyystutkinnon tehtäviä. Vastaukset perustuvat v. 2006 säännöksiin.

HTML
Animaatio
Metatiedot

Säävyöhykkeet ja mitoituslämpötilat

Kuva ja kaavio Suomen jakautumisesta säävyöhykkeisiin. Eri säävyöhykkeiden mitoituslämpötiloja.

Kuva Metatiedot

Teho- ja energialaskenta - kuukausi

teho-_ja_energialaskenta_kuukausi.xls

Excel Metatiedot

Tekstiilien testaus

Opintojakso tekstiilien testauksesta. Käsittelee kuitutestausta, lankatestausta ja tasomaisten materiaalien testausta.

HTML Metatiedot

Teollisuussähköverkot

Aineisto esittelee teollisuuden sähköverkkoja. Säätötavat ja komponentit.
Esityksen tarkoituksena on antaa yleiskuva teollisuuden sähköverkon rakenteesta ja tyypillisistä komponenteista.

HTML
PowerPoint
Metatiedot

Typen ja polttoainemolekyylin reaktio

Kuva typen ja polttoainemolekyylin reaktiomekanismista.

Animaatio Metatiedot

Typenoksidien muodostuminen ja vähentäminen

Animaatio kuvaa typenoksidien muodostumista ja vähentämistä vaiheistetulla hapen syötöllä. Typenoksidien vähentäminen ammoniakkia ruiskuttamalla.

Flash Metatiedot

Typenoksidien poisto ammoniakilla

Animaatio kuvaa NO ja NH3 reaktiota typenoksidien poistamisessa ammoniakkia ruiskuttamalla.

Animaatio Metatiedot

Tyylioppaat ja standardit

Opintojaksolla perehdytään tyylioppaisiin sekä käyttöliittymästandardeihin ja niiden merkitykseen käyttöliittymäsuunnittelussa.

HTML Metatiedot

Työturvallisuus

Materiaalissa käsitellään Työturvallisuuteen liittyviä vaarallisia aineita ja niiden käsittelyyn liittyviä asioita.

HTML Metatiedot

Vaatteen valmistus

Antaa opiskelijalle yleiskuva vaatteiden valmistamisesta.

HTML Metatiedot

VMS01: Johdanto, peruskäsitteitä, laskentamallit

Johdanto värähtelymekaniikkaan. Peruskäsitteiden määrittelyä. Eri laskentamalleista.

PDF Metatiedot

VMS02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

Systeemin vapausasteiden määrittäminen. Värähtelyiden analysointiin tarvittavien laskentamallien valitsemisesta. Aineisto sisältää aiheeseen liittyvän esimerkin ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS03: Jouset ja niiden yhdistelmät

Mitä värähtelymekaniikassa tarkoitetaan jousella, lineaarinen jousiyhtälö ja jousen kimmoenergia. Lujuusopin rakenneosien mallintaminen jousina. Jousien yhdistelmät; ekvivalentti jousi. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS04: Massa ja hitausmomentti

Mekaanisen systeemin inertiaominaisuudet; massa ja hitausmomentti. Rotaatioinertian eli hitausmomenttien määrääminen 3d-kappaleille. Jousen massavaikutuksen huomioiminen. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS05: Vaimennus

Mitä vaimennuksella tarkoitetaan ja miten sitä voidaan mallintaa? Aineisto käsittelee erityisesti viskoosivaimennusta ja kitkavaimennusta. Aineisto sisältää aihetta käsitteleviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS06: Ekvivalentti systeemi

Usean jäykän kappaleen muodostaman systeemin korvaaminen ekvivalentilla yhden vapausasteen systeemillä. Systeemin parametrien identifiointi. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS07: Yhden vapausasteen vaimenematon ominaisvärähtely

Ominaisvärähtelyn määritelmä. Liikeyhtälön ratkaisu vaimenemattoman ominaisvärähtelyn tapauksessa. Ominaisvärähdysaika ja ominaistaajuus. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS08: Vaimenemattoman värähtelyn energiaperiaate

Liikeyhtälön johtaminen energiaperiaatteen avulla vaimenemattomalle värähtelylle. Ominaiskulmataajuuden selvittäminen Rayleighin energiaperiaatteella. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely

Liikeyhtälön muodostaminen ja ratkaisu vaimenevan ominaisvärähtelyn tapauksessa. Vaimennussuhde. Ylikriittinen-, kriittinen- ja alikriittinen vaimennus. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS10: Logaritminen dekrementti, ominaisvaimennuskyky ja häviökerroin

Vaimennussuhteen arviointi logaritmisen dekrementin avulla. Ominaisvaimennuskyvyn ja häviökertoimen määritelmä. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS11: Kitkavaimennettu ominaisvärähtely.

Liikeyhtälön yleinen muoto ja ratkaisu kitkavaimennetun ominaisvärähtelyn tapauksessa. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä vihjeineen.

PDF Metatiedot

VMS12: Yhden vapausasteen vaimenematon pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

Pakkovärähtelyn määritelmä. Liikeyhtälön johto ja ratkaisu yhden vapausasteen pakkovärähtelylle kun vaimenemista ei ole. Harmoninen pakkovoima. Vahvistuskerroin ja siirtyvyys. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS13: Yhden vapausasteen vaimenematon pakkovärähtely,herätteenä roottorin epätasapaino tai alustan liike

Vaimenemattoman pakkovärähtelyn mallintaminen kahdessa eri tapauksessa; roottorin epätasapaino ja värähtelevä alusta. Pakkovärähtelyn amplitudi, vahvistuskerroin ja siirtyvyys näissä tapauksissa. Aineisto sisältää aiheeseen liittyvän esimerkin ja harjoitustehtäviä vihjeineen.

PDF Metatiedot

VMS14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

Liikeyhtälön johto ja ratkaisu yhden vapausasteen vaimenevalle pakkovärähtelijälle harmonisella kuormitusherätteellä. Vahvistuskertoimen ja siirtyvyyden ratkaisu. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä vihjeineen. Lisäksi mukana liitetiedosto kuvaajien piirtoon.

PDF Metatiedot

VMS15: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, roottorin epätasapaino ja alustan liike

Roottorin epätasapainon ja alustan liikkeen käsittely vaimenevan pakkovärähtelyn tapauksessa. Maksimiamplitudi, vaihekulma ja vahvistuskerroin sekä siirtyvyys. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä vihjeineen.

PDF Metatiedot

VMS16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

Liikeyhtälön johto fourier-sarjan avulla yhden vapausasteen vaimenevalle pakkovärähtelylle jaksollisella kuormituksella. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä esimerkkeineen. Liitteenä MathCAD-tiedosto.

PDF Metatiedot

VMS17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali

Impulssikuormituksen määritelmä, impulssin laskeminen. Impulssivasteen määrittäminen. Siirtymävasteen laskeminen Duhamelin integraalin avulla. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä sekä MatchCAD-tiedoston.

PDF Metatiedot

VMS18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia

Transienttikuormituksen määritelmä. Siirtymän ja vahvistuskertoimen ratkaiseminen erilaisilla syötteillä. Askelkuormitus, suorakulmiopulssikuormitus ja ramppikuormitus. Aineisto sisältää esimerkkejä ja harjoitustehtäviä vihjeineen. Tehtävien ratkaisut on liitetty MatchCAD-tiedostoina.

PDF Metatiedot

VMS19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälön johto Newtonin lakia käyttäen.

Systeemin vapausasteen määritys. Ominaisvärähtely; ominaiskulmataajuus ja ominaismuoto. Newtonin lakien käyttö liikeyhtälöiden johdossa. Aineisto sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS20: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden yleinen muoto ja kytkentä

Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden esittäminen lineaarisena yhtälöryhmänä matriisimuodossa. Kytkentä ja koordinaattien valinta värähtelyanalyysissa. Aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen yhtälöillä

Energiaperiaatteen soveltaminen, usean vapausasteem systeemin liikeyhtälöiden johtamisessa, lagrangen yhtälöiden avulla. Konservatiivisen ja epäkonservatiivisen systeemin Lagrangen yhtälöt. Runsaasti aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

PDF Metatiedot

VMS22: Akseleiden vääntövärähtelyiden liikeyhtälöt, vaihteen redusointi

Liikeyhtälöt akseleissa esiintyville vääntövärähtelyille ja tähän liittyvät vaihteen redusointisäännöt. Aihetta on käsitelty esimerkkien avulla. Mukana myös kaksi harjoitustehtävää vihjeineen.

PDF Metatiedot

VMS23: Usean vapausasteen vaimenematon ominaisvärähtely osa 1

Massa- ja jäykkyysmatriisien yhteys tarkasteltavan systeemin energioihin. Ominaiskulmataajuudet ja ominaismuodot. Ominaismuotojen normeeraus. Modaalimassa ja modaalijäykkyys. Aihetta on käsitelty monin esimerkein ja harjoitustehtävin.

PDF Metatiedot

VMS24: Usean vapausasteen vaimenematon ominaisvärähtely osa 2

Moninkertaisten ominaistaajuuksien käsittely ja niitä vastaavien ominaismuotojen määritys. Ominaismuotojen ortogonaalisuus. Ominaisvärähtelytehtävän ratkaisemisesta yleisesti. Aihetta on käsitelty monin esimerkein ja harjoitustehtävin.

PDF Metatiedot

Vähähappisen vyöhykkeen muodostuminen

Animaatio kuvaa polttoainehiukkasen ympärillä tapahtuvaa vähähappisen vyöhykkeen muodostumista.

Flash Metatiedot

Yleinen sähkönjakeluverkko

Sähkönjakeluverkkoon liittyvistä suojausmekanismeista. Suojauskaavio, suojausketju ja suojauskohteet. Jälleenkytkennät, muuntajat ja releet.

HTML
PowerPoint
Metatiedot

Ääni ja video verkossa

Ääni- ja videomateriaalin tuottaminen verkkoon. Ääneen ja videoon liittyvää teoriataustaa vuodelta 2004.

HTML Metatiedot

Terveys

Aikuisen seksuaalisuus 10 op

Opintokokonaisuuden teemoja: seksuaalikulttuurit ja stereotyypit; etiikan peruskäsitteet; seksuaalinen suuntautuminen; halun ja ihmissuhteiden perusdynamiikka; perheen ja lasten hankkimisen sekä elämänkaaren ja kriisien vaikutukset seksuaalisuuteen. 2013.

HTML Metatiedot

Asiakaslähtöinen päihdetyö 5 op

Opintojakson tavoitteena on päihdetyön asiakkuuden monimuotoisuuden ymmärtäminen ja sille perustuvan työn suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa. 

HTML Metatiedot

Bedömning av konsekvenser för hälsan

Bedömningen av konsekvenserna för hälsan (TVA). Processerna och resultaten rörande bedömning av konsekvenser för hälsan samt i vilka möjligheter man har att dra nytta av bedömningsmetoderna.

HTML Metatiedot

Elämänmittainen seksuaalisuus

Opintojaksossa kuvataan ihmisen seksuaalisuutta eri ikäkausina; lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja ikääntyvän ihmisen näkökulmia seksuaaliterveyden kehitysprosessiin.

HTML Metatiedot

Fysioterapia

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet sekä osaa tehdä työtä kuntoutujakeskeisesti.

HTML Metatiedot

Grunderna för främjande av hälsa och välfärd

Under studiekursen bekantar vi oss med folkhälsoprogrammet Hälsa 2015. Målsättningarna i programmet jämförs med de dokument som styr främjandet av hälsa och välfärd i den egna kommunen. Samtidigt funderar vi på främjandet av välfärd och hälsa ur de olika förvaltningssektorernas synvinklar.

HTML Metatiedot

Hoitotyön kirjaaminen

Verkkomateriaali johdattaa hoitotyön kirjaamisen periaatteisiin ja käytänteisiin. Materiaalia voi käyttää itsenäiseen opiskeluun tai opetuksen tukena. Hoitotyön kirjaamisen verkkomateriaali on tuotettu Sotefo-hankkeessa vuosina 2010-2013.

HTML Creative Commons -käyttölupa

Hoitotyön kirjaaminen osa 1 - Mitä on hoitotyön rakenteinen kirjaaminen?

Mitä on hoitotyön rakenteinen kirjaaminen, ja mitä siinä tulee ottaa huomioon? Haastateltavana osastonhoitaja Tina Isotalo Helsingin kaupungin terveyskeskuksesta. 2013.

Video Creative Commons -käyttölupa

Hoitotyön kirjaaminen osa 2 - Miten hoitotyön kirjaamista tulisi kehittää?

Miten hoitotyön kirjaamista tulisi kehittää? Haastateltavana osastonhoitaja Tina Isotalo Helsingin kaupungin terveyskeskuksesta. 2013.

Video Creative Commons -käyttölupa

Hoitotyön kirjaaminen osa 3 - Mitä kirjaamisessa pitää hallita?

Mitä hoitotyön kirjaamisessa pitää hallita? Haastateltavana osastonhoitaja Tina Isotalo Helsingin kaupungin terveyskeskuksesta. 2013.

Video Creative Commons -käyttölupa

Hoitotyön kirjaaminen osa 4 - Kirjaamisen opettelu

Miten hoitotyön kirjaamista voi opetella? Haastateltavana osastonhoitaja Tina Isotalo Helsingin kaupungin terveyskeskuksesta. 2013.

Video Creative Commons -käyttölupa

Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen - videokooste

Helsingin kaupunki siirtyi hoitotyössä rakenteiseen kirjaamiseen. Mikä muuttui? Neliosaisen haastettelun kaikki osat ovat koottuna tähän videoon. Osastonhoitaja Tina Isotalo Helsingin kaupungin terveyskeskuksesta jakaa kokemuksiaan. 2013.

Video Creative Commons -käyttölupa

Ikääntyvien seksuaaliterveys 3 op

Teemat: Seksuaalisuus ja ikääntyminen; Ikääntvvien seksuaalioikeudet ja niiden toteutuminen; Ikääntyvän naisen ja miehen seksuaalinen hyvinvointi ja sen tukeminen;
Parisuhde ja ikääntyminen; Ikääntyvien seksuaaliterveyden edistäminen ohjauksen ja neuvonnan keinoin; 2013.

HTML Metatiedot

Ikääntyvien tapaturmien ehkäisy

Ikääntyvien henkilöiden tapaturmien ehkäisyä käsittelevä opintojakso, jossa sisältönä käsitellään tapaturmien ehkäisyn työmenetelmiä, ikääntyvän henkilön kehityksellisiä piirteitä, tavallisimpia tapaturmia ja niiden ennaltaehkäisyä

HTML Metatiedot

Johdanto seksuaalisuuden historiaan, kulttuuriin ja peruskäsitteisiin 3 op

Seksuaalisuuden historiaan, kulttuuriin ja peruskäsitteisiin perehdyttävä opintojakso. 2013.

HTML Metatiedot

Johdanto sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin

Opintojakso käsittelee terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittymistä vuoteen 2006 mennessä.

HTML Metatiedot

Johdatus tapaturmien ehkäisyyn

Tämä oppimateriaali sisältää videokuvaa ja animaatioita tapaturmien synnystä ja vammamekanismeista.

Video Metatiedot

Kirurgia

Kirurgian opintokokonaisuuus perustuu lääketieteen opiskelun pedagogiseen malliin, jonka tarkoituksena on antaa opiskelijalle ”kartta” opiskella systemaattisesti potilaiden lääketieteellistä hoitoa. Kirurgian opintokoknaisuus sisältää seuraavat osa-alueet: Kirurgia ja sen keskeiset käsitteet, Urologinen potilas, Gastroenterologinen potilas, Ortopedinen potilas ja Verisuonikirurginen potilas.

HTML Metatiedot

Kuntoutuksen perusteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet sekä osaa tehdä työtä kuntoutujakeskeisesti. Hän hahmottaa kuntoutuksen monitoimijaisena ja – ammatillisena toimintajärjestelmänä sekä sisäistää oman ammattinsa erityisosaamisen kuntoutuksessa.

HTML Metatiedot

Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus

Videolla avataan näkökulmia lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen.
Asiantuntijat: terveystieteiden tohtori Pia Suvivuo (Turun AMK) & seksuaalipedagogi Katriina Bildjuschkin (Turun terveyden edistämisen yksikkö).
Toteutus: Suomen VirtuaaliAMK, MediaStage, Ayvot-hanke 2013.

Video Creative Commons -käyttölupa

Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisy

Lasten, kouluikäisten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn opinnot. Opinnoissa on turvallisuusosio ja lasten ja nuorten kehitykselliset piirteet ja yhteys tapaturma-alttiuteen, yleisimmät tapaturmat ja niiden ehkäisy.

HTML Metatiedot

Lasten seksuaaliterveys 3 op

Opintojakson keskeiset teemat: seksuaalisuuden merkitys lapsen ja hyvinvoinnille; lapsen seksuaalikasvatuksen keinot ja menetelmät. 2013.

HTML Metatiedot

Lääketieteelliset aineet

Lääketieteelliset aineet on jaoteltu EU-direktiivien mukaisiin lääketieteen erikoisaloihin: Yleislääketiede, Kirurgia, Lasten taudit, Äitiyshuolto ja naistentaudit, Psykiatria ja Geriatria. Lääketieteellisten aineiden pedagoginen malli esitellään alussa.

HTML Metatiedot

Matkailijan seksuaaliterveys 3 op

Tällä kurssilla opiskelija perehtyy matkailijan seksuaaliterveyden edistämiseen ja matkailijan seksitautiriskeihin. 2013.

HTML Metatiedot

Medic

Aihiossa opetellaan käyttämään Medic-tietokantaa, tutustutaan terveysalan tärkeimpään asiasanastoon MeSHIin sekä nähdään esimerkin kautta se, miksi tiedonhaussa kannattaa käyttää hyväksi asiasanoja.

Flash Metatiedot

MeSH ja PubMed

Aihiossa tutustutaan PubMed-tietokantaan ja opitaan käyttämään hyväksi MeSH-asiasanastoa aiheenmukaisessa tiedonhaussa.

Flash Metatiedot

Metoder och funktionsmodeller för främjande av hälsa och välfärd

Målsättningen med studiekursen är att studeranden fördjupar sig i folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 och dess målsättningar och i andra nationella och regionala funktionsmodeller och uppgör en verksamhetsplan på individuell, grupp- och samfundsnivå för sin egen (region)kommunun i samarbete med de personer som arbetar inom olika förvaltningssektorer.

HTML Metatiedot

Moninaisuus: seksuaalisuus, sukupuoli ja kulttuuri 5 op

Opintojakson keskeiset teemat: Minä ja moninainen rakkaus; Homo- ja biseksuaalisuus; Sukupuolen monimuotoisuus; Aseksuaalisuus; Erilaiset ja monenlaiset perheet; Seksuaalisuuden moninaisuus eri kulttuureissa; Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen palvelutarjonta. 2013.

HTML Metatiedot

Nostotyön rasittavuus

Taulukko suositellun enimmäisnostotaakan laskemiseksi erilaisissa tilanteissa.

Excel Metatiedot

Nuorten seksuaaliterveys 3 op

Verkkomateriaalin teemat: Nuoren seksuaalinen kehitys ja seksuaalisuuden erityispiirteet, nuorten seksuaalioikeudet, nuorten seksuaaliterveyden seuranta ja tutkimus Suomessa, nuorten seksuaalikasvatus Suomessa, nuorten seksuaalikasvatuksen menetelmät. 2013.

HTML Metatiedot

OPAS seksuaaliterveyden opettamiseen

Seksuaaliterveyden opintojaksojen opettajille suunnattu opas näiden nimenomaisten opintojaksojen verkko-opetukseen.

HTML Metatiedot

Pediatria

Oppimisaihiossa opiskelijan tehtävänä on etsiä tietoa tavallisiin lasten sairauksiin, niiden lääketieteellisiin perusteisiin ja hoitotyön toimintaan.

HTML Metatiedot

Päihdetyön historia

Aihio käsittelee päihdetyön historiaa eri aikakausiksi jaoteltuna aikajanana. Jokaiseen eri aikakauteen on liitetty tietoa kyseiseen aikakauteen liittyvistä päihdetyö-asioista.

Flash Metatiedot

Päihdetyön lähtökohdat ja haasteet

Päihdetyön eettiset lähtökohdat ja tietoperusta 3 op

HTML Metatiedot

Päihdetyön lähtökohdat ja haasteet

Päihdetyön haasteet 2 op. 2008, 2010.

HTML Metatiedot

Ruoansulatus

Animaatio ja harjoitus ruuansulatuselimistön rakenteesta sekä animaatio ravintoaineiden hajoamisesta.

HTML Metatiedot

Rva Virtanen potilaan polku tietojärjestelmissä

Rva Virtanen. Potilaan polku tietojärjestelmissä. Leikkimielinen oppimispeli.

Flash Metatiedot

Sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen 15 op

Teemat: Seksuaaliterveyden edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa;
Sairastumisen / sairauden vaikutuksista eri elämäntilanteissa;
Sydänsairaudet, diabetes ja seksuaaliterveys;
Syöpätaudit ja seksuaaliterveys;
Mielenterveys, päihteet ja seksuaaliterveys;
Vammautuminen ja vammaisuus sekä neurologiset ja reumaattiset sairaudet;
Seksuaalisuuden kohtaaminen eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. 2013.

HTML Metatiedot

Saumaton palveluketju

Opintojakso käsittelee saumattoman palveluketjun ja sen tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

HTML Metatiedot

Seksin ammattilaisen haastattelu

Dominana työskentelevä Diva Miranda kertoo työstään seksin ammattilaisena.
Haastattelija: Karoliina Vuohtoniemi (HIV-tukikeskus).
Toteutus: Suomen VirtuaaliAMK, MediaStage, Ayvot-hanke 2013.

Video Creative Commons -käyttölupa

Seksuaalinen väkivalta ja kaupallinen seksi

Opintojakso käsittelee seksuaalisen väkivallan ja kaupallisen seksin peruskäsitteitä ja tunnuspiirteitä. Aineisto sisältää myös Suomen seksuaalirikoslainsäädäntöä ja antaa valmiuksia seksuaalisen väkivallan uhrien auttamiseen ja tukemiseen.

HTML Metatiedot

Seksuaalisuuden historia, kulttuuri ja käsitteistö

Opintojakso käsittelee seksuaaliterveyden peruskäsitteitä, sekä neljää seksuaalisuuden ulottuvuutta: eettistä-, kulttuurista-, biologista ja psyykkistä ulottuvuutta. Opintojaksossa esitellään myös seksuaalisuuden historiaa.

HTML Metatiedot

Seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta

Seksuaaliterveyttä asiakastyön näkökulmasta käsittelevä opintojakso. Erityisesti sisällössä tarkastellaan oman seksuaalisuuden kohtaamista, seksuaalineuvonnan haasteita ja PLISSIT-mallia. Seksuaaliterveyden toiminnallisia häiriöitä kuvataan opintojaksossa.

HTML Metatiedot

Seksuaaliterveyden palvelut

Tavoitteena on, että opiskelija osaa hakea tietoa seksuaaliterveyden eri palveluista,
ohjata ja neuvoa asiakasta lisätiedon etsintään/vertaistuen äärelle.

Osio koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
Julkiset palvelut; Yksityiset palvelut; Järjestöt; Nettisivustot; Seksuaalinen väkivalta - tukisivustot netissä; Luettavaa; Linkkejä ulkomaisille sivustoille. 2013.

HTML Metatiedot

Seksuaaliterveyden perusteet

Opintojakso on kooste muista seksuaaliterveyden perusteiden opinnoista. Aineistossa käsitellään sekä seksuaaliterveyden peruskäsitteitä, että seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia. Seksuaalisuutta asiakastyön näkökulmasta ja elämänmittaista seksuaalisuutta.

HTML Metatiedot

Seksuaaliterveysasema: Opiskelijana kurssilla

Seksuaaliterveysaseman ohjevideo, jossa selitetään opiskelijan näkymä.
Suomen VirtuaaliAMK-verkosto, Ayvot-hanke 2013.

Video Creative Commons -käyttölupa

Sisätaudit

Opintokokonaisuudessa käsitellään keskeisimmät sydän- ja verisuonisairaudet sekä tyypin II diabetes.

HTML Metatiedot

Sähköinen potilasasiakirjajärjestelmä

Opintojakso käsittelee sähköisen potilasasiakirja järjestelmän kehittämistä. Opintojakossa käsitellään, potilaskertomuksen rakennetta, sähköistä kirjaaminen ja sitä ohjaavia säädöksiä

HTML Metatiedot

Tapaturmien ehkäisy elämänkulun eri vaiheissa

Tapaturmien ehkäisyn opinnot koko laajuudessaan, sisältäen tapaturmien ehkäisyn työmenetelmät, lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyvien elämäntilanteen/kehityksellisten piirteiden käsittelyn sekä kullekin ikäkaudelle tyypillisten tapaturmien ennaltaehkäisyn.

HTML Metatiedot

Tapaturmien ehkäisy - vammamekanismit

Tämä oppimateriaali sisältää videokuvaa ja animaatioita tapaturmien synnystä ja vammamekanismeista.

Video Metatiedot

Tervetuloa seksuaaliterveysasemalle

Seksuaaliterveyden oppimisympäristön, Seksuaaliterveysasema.fi esittelyvideo
Suomen VirtuaaliAMK-verkosto, Ayvot-hanke 2013.

Video Creative Commons -käyttölupa

Turvallista seksiä 5 op

Kurssi on koostettu vuonna 2013, ja se koostuu seuraavista osioista:

    1. Seksuaalioikeudet
    2. Suomen seksuaalirikoslainsäädäntö
    3. Raskauden ehkäisy ja jälkiehkäisy
    4. Raskauden keskeytys
    5. Seksitaudit
    6. Hiv
    7. Seksuaalinen häirintä ja väkivalta
    8. Lapsen ja nuoren seksuaalinen hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu
    9. Tukipalvelut ja kriisiapu
HTML Metatiedot

Työhyvinvointi

Aihiossa kuvataan työhyvinvoinnin kokonaisuus yksilön ja työyhteisön näkökulmasta sekä siihen vaikuttavat osa-alueet. Lisäksi aihion avulla voit selvittää oman työhyvinvoinnin tilannetta ja tehdä suunnitelman hyvinvoinnin kohentamiseksi.

Flash Metatiedot

Tiedonhallinta

Ammatillisen tiedon lähteet

Aihiossa esitellään luotettavan ammatillisen tiedon lähteitä.

Flash Metatiedot

Asiasanat ja asiasanastot (YSA)

Aihiossa selitetään, miksi asiasanoja kannattaa käyttää hyväksi tiedonhaussa. Asiasanastoista tutustutaan lähemmin Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon YSAan.

Flash Metatiedot

Elämän tarkoitus

Flashissä esitellään animaation keinoin Tiedonhankinnnan tuotantorenkaan aihioita. Esitys soveltuu myös esittelyksi tiedonhankinnan maailmaan.

Elokuva
Flash
Metatiedot

Google Scholar

Aihiossa käydään läpi Google Scholarin plussat ja miinukset.

Flash Metatiedot

Googlen käyttö

Googlen tehokäyttö. Mitä Google ei löydä. Googlen luotettavuus tiedonlähteenä. Google Scholar.

HTML Metatiedot

Hakusanojen yhdistäminen tiedonhaussa Boolen operaattoreilla

Boolen operaattoreiden (AND, OR, NOT) käyttö hakusanojen yhdistämiseen tiedohaussa. Hakulausekkeiden muodostaminen.

Flash Metatiedot

Hakutuloksen arviointi

Aihiossa annetaan työkaluja hakutulosten arviointiin ja tulosten parantamiseen.

PDF Metatiedot

Helecon

Aihiossa opitaan tekemään tiedonhakua Helecon-tietokannoista käyttäen hyväksi Heleconin omaa asiasanastoa.

Flash Metatiedot

Herbert

Otaselvää -kampanjan virallinen hahmo Herbert. Pohja valkea, piirros musta.

Kuva Metatiedot

Herbert (tekstillä)

Ota selvää -kampanjan virallinen hahmo Herbert. Valkea pohja, musta piirros. Piirroksen alla teksti otaselvaa.fi.

Kuva Metatiedot

Herbert (musta pohja)

Ota selvää -kampanjan virallinen hahmo Herbert. Musta pohja, valkea piirros.

Kuva Metatiedot

Herbert kurkistaa

Ota selvää -kampanjan virallinen hahmo Herbert kurkistaa kulman takaa. Valkea pohja, musta piirros.

Kuva Metatiedot

Herbert kurkistaa (musta pohja)

Ota selvää -kampanjan virallinen hahmo Herbert kurkistaa kulman takaa. Musta pohja, valkea piirros.

Kuva Metatiedot

Immu - Tiedon esittäminen

Immu valmistelee oman esityksen.

Sarjakuva
Kuva
Metatiedot

Immu - Tiedon hakua

Immu seikkailee tiedohankinnan maailmassa.

Sarjakuva
Kuva
Metatiedot

Immu - Tiedonhaun etiikka

Immu seikkailee tiedohankinnan etiikan maailmassa.

Sarjakuva
Kuva
Metatiedot

Immu sairastuu infoähkyyn

Immu sairastuu infoähkyyn, johon hän saa avun tiedonhallinnan perusteista.

Sarjakuva
Kuva
Metatiedot

Julkaisutuotanto

Opintojakson tavoitteena on tutustua kirjojen, lehtien ja av-aineiston julkaisutoiminnan perusteisiin kirjaston kokoelmatyön näkökulmasta.

HTML Metatiedot

Kirjaston ABC (testi)

Testissä käydään läpi kirjaston käyttöön liittyvät perusasiat: kirjastokortti, kokoelmaluettelo, laina-ajat ym. Opiskelija saa testistä välittömän palautteen.

Flash Metatiedot

Kompassi: tiedonhallinnan perusteet

Tiedonhankinnan perusteiden opintojakso, jossa käydään läpi tiedonhankintaprosessi.

HTML Metatiedot

Luotettava www-sivu (tarkistuslista)

Opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu tarkistuslista, jossa katetaan luotettavan www-sivun arviointikriteerit: luotettavuus, objektiivisuus, kattavuus ja ajantasaisuus.

Word Metatiedot

Luotettava www-sivu

Luotettavan www-sivun arviointikriteerit: luotettavuus, objektiivisuus, kattavuus ja ajantasaisuus.

Flash Metatiedot

Medic

Aihiossa opetellaan käyttämään Medic-tietokantaa, tutustutaan terveysalan tärkeimpään asiasanastoon MeSHIin sekä nähdään esimerkin kautta se, miksi tiedonhaussa kannattaa käyttää hyväksi asiasanoja.

Flash Metatiedot

MeSH ja PubMed

Aihiossa tutustutaan PubMed-tietokantaan ja opitaan käyttämään hyväksi MeSH-asiasanastoa aiheenmukaisessa tiedonhaussa.

Flash Metatiedot

Miellekartta

Aihiossa opetetaan, mikä on miellekartta, miten sellainen tehdään ja mihin sitä voi tiedonhankinnan suunnittelussa käyttää.

Flash Metatiedot

Mikä ihmeen tietokanta?

Testissä käydään läpi 10 tietokantoihin liittyvää kysymystä, joiden avulla opitaan mm. tietokantojen sisällöstä ja maksullisuudesta. Opiskelija saa välittömän palautteen.

Flash Metatiedot

Nelli

Aihiossa tutustutaan tiedonhakuun Nelliportaalin eli Nellin kautta. Nellin perusteiden lisäksi tutustutaan Nellin eri toimintoihin: pika- ja monihakuun sekä lehti- ja aineistovalintaan.

Flash Metatiedot

Onko internet hallussa? (testi)

Testissä on 10 kysymystä, jotka liittyvät internetiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. internet tiedonlähteenä sekä tekijänoikeudet. Opiskelija saa välittömän palautteen testistä.

Flash Metatiedot

Opiskelija lukee

Miespuolinen opiskelija lukee paperista käsi leualla.

Kuva Metatiedot

Opiskelija miettii

Naispuolinen opiskelija miettii kynä suussa.

Kuva Metatiedot

Opiskelua hiki päässä

Naispuolinen opiskelija lukee kirjaa hiki päässä. Oppiminen voi olla tuskaa.

Kuva Metatiedot

Osaatko Boolettaa? (testi)

Testissä käydään läpi Boolen operaattoreita ja hakutekniikkaa yleensä. Opiskelija saa välittömän palautteen vastauksistaan.

Flash Metatiedot

Rasti ruutuun

Kuvassa näemme käden, joka pitää kynää ja vetää rastin ruutuun tehtäväpaperissa.

Kuva Metatiedot

Sähköinen julkaiseminen

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee sähköisen julkaisemisen käsitteistön ja on perehtynyt sähköisten julkaisujen tuotantoon ja välitykseen kirjastojen kokoelmatyön näkökulmasta. Opintojakson sisältö rajataan sähkökirjojen ja verkkolehtien tarkasteluun.

HTML Metatiedot

Tiedonhankinnan suunnittelulomake

Lomake, joka auttaa tiedonhankinnan suunnittelussa: hakutermien valinnassa, tiedonlähteiden etsimisessä, tiedonhaun tekniikan suunnittelussa ym. Lomakkeeseen kuuluu myös sekä tiedonlähteiden että tiedonhaun arviointiosuus.

Word Metatiedot

Tiedonhankintaprosessi

Aihio esittelee tiedonhankintaprosessin kuusi vaihetta. Prosessikuvaus perustuu Eisenberg & Berkowitzin tiedonhallintataitojen The Big 6 Skills -malliin.

Flash Metatiedot

Tiedonhankinnan prosessi (miellekartta)

Aihiossa esitellään miellekartan muodossa tiedonhankintaprosessi ja sen eri vaiheet.

Flash Metatiedot

Tiedonhankintatesti

Tässä aihioissa opiskelija voi testata tiedonhankintataitonsa. Päähuomio kiinnitetään tiedonhakuun kirjastoista ja internetistä, mutta myös koko muu tiedonhankintaprosessi on kysymyksissä huomioitu.

Flash Metatiedot

Tiedonhankintatesti

Testi mittaa opiskelijan tiedonhakuosaamista. Päähuomio kiinnitetään tiedonhakuun kirjastoista ja internetistä, mutta myös koko muu tiedonhankintaprosessi on kysymyksissä huomioitu. Aihiosta on olemassa myös interaktiivinen Flash-versio.

Word Metatiedot

Tiedonhankintatesti (toistolla)

Tässä aihioissa opiskelija voi testata tiedonhankintataitonsa. Päähuomio kiinnitetään tiedonhakuun kirjastoista ja internetistä, mutta myös koko muu tiedonhankintaprosessi on kysymyksissä huomioitu. Opiskelija tekee testin kahdesti, toisella kerralla oikeat vastaukset muodostavat palapelin.

Flash Metatiedot

Tiedonlähteiden maailma

Aihiossa tutustutaan luotettaviin tiedonlähteisiin käytännön esimerkin avulla.

Flash Metatiedot

Tieteellisen tiedon lähteet

Aihiossa esitellään tieteellisen tiedon lähteitä.

Flash Metatiedot

Tietokone ja kirjoja

Kuvassa näemme tietokoneen ja sen vierellä kasan kirjoja.

Kuva Metatiedot

Toissijaiset tiedonlähteet

Aihiossa tutustutaan toissijaisiin tiedonlähteisiin: kirjastojen kokoelmatietokantoihin, lähdeluetteloihin jne.

Flash Metatiedot

Verkkovälitteiset etäpalvelut

TVT ja etäpalveluihin liittyvä opintojakso. Opintojakso rakentuu kuuden laajemman tehtävän ympärille. Tehtävien ratkaisuun on annettu avuksi linkkejä verkkolähteisiin.

HTML Metatiedot

Virallistiedon lähteet

Aihiossa tutustutaan erilaisiin virallistiedon lähteisiin: tilastoihin, patentteihin, julkishallinnon kotisivuihin, viranhaltijoihin jne.

Flash Metatiedot

Voyager

Aihiossa tutustutaan kirjastojärjestelmä Voyagerin toimintaan esimerkkien avulla. Voyager on käytössä kaikissa Suomen tiede- ja korkeakoulukirjastoissa.

Flash Metatiedot

Yleistiedon lähteet

Aihiossa tutustutaan yleistiedon lähteisiin ja tiedon luotettavuuteen.

Flash Metatiedot

Tietotekniikka

Asiakkaan rooli ja vastuu

Materiaali perehdyttää asiakkaan rooliin ja vastuuseen tietojärjestelmähankkeessa.

HTML Metatiedot

Basics of Databases

This is the first part of Databases course. No foreknowledge of databases is required.

HTML Metatiedot

Creating Databases

Creating a database is the last phase of the design and implementation of a relational database. The main issues on this course are SQL Create Table and Alter Table clauses. Some advice how to implement an Access database is also given. You should be familiar with the Entity-Relationship diagrams and relation schemas before starting this course.

HTML Metatiedot

Designing Databases

Basics of relational database design.

HTML Metatiedot

Digitaalinen kuvankäsittely

Opintojakso käsittelee digitaalisen kuvankäsittelyn perusteita. Perustyövaiheet, tallennusformaatit ja värit.

HTML Metatiedot

DTD

Aihion avulla opiskelija voi perehtyä DTD-määrittelykieleen.

Flash Metatiedot

EJB/J2EE -suunnittelumallit

EJB (Enterprise JavaBeans) on Java-maailman komponentteihin perustuva ohjelmistoarkkitehtuuri. EJB mahdollistaa transaktionaalisten komponenttipohjaisten yritysjärjestelmien tekemisen Java-ohjelmointikielellä [http://java.sun.com].

HTML Metatiedot

Erilaisia käyttöliittymiä

Oppimisaihio esittelee erityyppisiä käyttöliittymiä ja vähän erilaisia laitteita, joissa niitä hyödynnetään. 2005.

Flash Metatiedot

Graafinen koodaus My Computer -ikkunassa

Graafisen koodauksen ja värikoodauksen perusasiat Windows-käyttöliittymän My Computer -ikkunassa

Flash Metatiedot

Internet, intranet ja palvelut

Opintojakso käsittelee eri tapoja muodostaa yhteys Internetiin ja niihin liittyviä asioita. Mobiiliyhteyksistä. Internetissä tehtävistä hauista. Tietoturva ja palvelut.

HTML Metatiedot

Introduction to SQL

This course material is designed for students who will need to use databases in contexts which require the command of SQL or programming languages.

HTML Metatiedot

Johdanto sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin

Opintojakso käsittelee terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittymistä vuoteen 2006 mennessä.

HTML Metatiedot

Johdanto verkkoteknologioihin

Opintojakso antaa yleiskuvan tietoverkoista ja niiden toiminnasta. Pääaiheina ovat Internet ja sen palvelut, tiedon kulku Internetissä ja miten tietoa siirretään ja etsitään.

HTML Metatiedot

Johdatus käytettävyyteen

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisnäkemys erilaisista käyttöliittymistä ja johdatella opiskelijaa huomaamaan, millaisista osista ja asioista muodostuu hyvä käyttöliittymä.

HTML Metatiedot

Kuljetusalan mobiiliratkaisut

Maantiekuljetusten mobiiliratkaisut. Mobiiliratkaisujen sovellusalueet ja laitteiden erityisvaatimukset kuljetussektorilla sekä esimerkkejä eri laitevaihtoehdoista.

Word Metatiedot

Kuunnelmia tietojärjestelmähankkeesta

Kuunnelmia tietojärjestelmähankkeen eri vaiheista.

HTML
Audio
Metatiedot

Kuvankäsittely

Digitaalisessa muodossa olevan kuvan käsittely. Kuvan skannaus ja rajaus, sävysäätöjen teko, korjailu ja terävointi. Suositellusta tulostuskoosta ja tallennuksesta. Aineisto sisältää aihetta käsitteleviä ruutukaappausvideoita ja sopii hyvin itseopiskeluun.

HTML Metatiedot

Käyttöliittymien kehitys

Kurssimateriaalin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisnäkemys käyttöliittymien kehityksestä merkkipohjaisista käyttöliittymistä mobiililaitteisiin ja tulevaisuuden käyttöliittymiin.

HTML Metatiedot

Käyttöönotto

Tietojärjestelmän käyttöönotto organisaation kehittämisen näkökulmasta.

HTML Metatiedot

Käytännön mobiilisovellukset

Johdanto-opintojakso yritysten mobiilisovelluksiin. Esimerkkejä eri toimialojen mobiiliratkaisuista.

HTML Metatiedot

Miksi palomuuri?

Esitellään palomuurien merkitystä analogialla toimistomurtoon ja vartijaan. Perustietoa palomuurin tärkeydestä yrityksille.

Flash Metatiedot

Mobiiliratkaisuesimerkki terveydenhoitoalalla

Dokumentti kuvaa kotihoidon mobiiliratkaisun erilaisia teknologiavalintoja vuodelta 2006.

HTML Metatiedot

Muutoksen hallinta ja toiminnan kehittäminen

Organisaation muutoksen hallinta ja toiminnan kehittäminen tietojärjestelmähankkeessa.

HTML Metatiedot

Nimipalvelut

Nimipalvelut (naming services) on yleinen käsite tietoverkkoja hyödyntävissä järjestelmissä käytetyistä palvelimista, joiden perustehtävä on muuntaa, paikantaa ja hallita erilaisia verkkoon kytkettyjä resursseja.

HTML Metatiedot

Palomuuri

Aineistossa käydään läpi palomuurien merkitys/tärkeys ja peruskäsitteet. Kerrataan TCP/IP-protokollan keskeinen sisältö palomuurin kannalta. Perehdytään palomuurin konfigurointiin ja käydään läpi VPN:n teoriaa sekä esitellään palomuurituotteita ja niiden testaustyökaluja.

(Aineisto sisältää rikkinäisiä linkkejä)

HTML Metatiedot

Profilointi

Mobiilien päätelaitteiden profiloinnin periaatteet ja standardit.

HTML Metatiedot

Rva Virtanen potilaan polku tietojärjestelmissä

Rva Virtanen. Potilaan polku tietojärjestelmissä.

Flash
Peli
Metatiedot

Saumaton palveluketju

Opintojakso käsittelee saumattoman palveluketjun ja sen tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

HTML Metatiedot

Selainkäyttöliittymän suunnittelu

Opintojaksossa tutustaan selaimella toimivan käyttöliittymän suunnittelun perusteisiin.

HTML Metatiedot

Structure and basic properties of a relational database

Relaatiotietokannan rakenne ja perusominaisuudet.

Flash Metatiedot

Sulautetut järjestelmät

Sulautetut järjestelmät - GNU Linux laiteläheinen ohjelmointi - AVR-pohjaiset järjestelmät - Windows CE-laiteajurin ohjelmointi

HTML Metatiedot

Sähköinen potilasasiakirjajärjestelmä

Opintojakso käsittelee sähköisen potilasasiakirja järjestelmän kehittämistä. Opintojakossa käsitellään, potilaskertomuksen rakennetta, sähköistä kirjaaminen ja sitä ohjaavia säädöksiä

HTML Metatiedot

Tehtäviä yritysten mobiiliratkaisuista

Tehtäväpaketti yritysten mobiiliratkaisuille

Word Metatiedot

Tietojärjestelmähanke

Tietojärjestelmähanke kuvaa pääpiirteissään tietojärjestelmän kehitykseen kuuluvat vaiheet keskittymällä asiakasorganisaation näkökulmaan. Tavoitteena on, että aihiokokonaisuudesta selviää, mitkä ovat olennaista asiakas-toimittajayhteistyössä onnistuvan hankkeen aikaansaamiseksi.

HTML Metatiedot

Tietoturvan työpaja

Tietoturvan työpaja

HTML Metatiedot

Tietoverkon käytön uhat ja niiden kartoittaminen

Opintojakson (1 ov) materiaalia voidaan käyttää myös muiden kuin tietoverkon käyttöön liittyvien uhkien kartoittamisen oppimateriaalina edellyttäen, että tehtävät ja esimerkit sovitetaan uhkakartoituksen kohteen mukaisiksi.

HTML Metatiedot

Tulevaisuuden verkot

Opintojaksolla luodaan yleiskäsitys eri verkoissa tapahtuvista muutoksista sekä tulevaisuuden verkkojen rakenteesta. Tarkastellaan kehitystrendejä ja hahmotellaan muutosten tuomia haasteita.

HTML Metatiedot

Tyylioppaat ja standardit

Opintojaksolla perehdytään tyylioppaisiin sekä käyttöliittymästandardeihin ja niiden merkitykseen käyttöliittymäsuunnittelussa.

HTML Metatiedot

Työasemakäyttöliittymien suunnittelu

Opintojakso. Hyvän käyttöliittymän merkitys ohjelmistotuotteelle. Käyttöliittymäsuunnittelun perusperiaatteista. Windows-käyttöliittymän oliot ja tyylioppaat sekä niiden soveltaminen käyttöliittymien suunnittelussa.

HTML Metatiedot

UML suunnittelukuvauksista toteutukseen

Opintojakso käsittelee UML-mallinnuskieltä. UML-mallista c++-koodiksi. Luokkakaaviot, viestiyhteyskaaviot ja tilakaaviot.

HTML Metatiedot

Varför behöver man brandmurar?

Demonstrerar betydelsen av brandmurar.

Flash Metatiedot

Verkkotekniikat

Opintojakso käsittelee useita verkkotekniikoita: internet,intranet, extranet, TCP/IP-perhe ja yleisimmät internetin protokollat, LAN, WAN sekä tiedonsiirto ja turvallinen etäyhteys.

HTML Metatiedot

Verkkovälitteiset etäpalvelut

TVT ja etäpalveluihin liittyvä opintojakso. Opintojakso rakentuu kuuden laajemman tehtävän ympärille. Tehtävien ratkaisuun on annettu avuksi linkkejä verkkolähteisiin.

HTML Metatiedot

VPN-peli

Pelissä asetetaan järjestykseen eri VPN-yhteyden vaiheita asiakkaan ja palvelimen välillä. Käytettävät termit myös määritellään, ja yhteyden toimivuuden voi tarkistaa.

Flash Metatiedot

WebServices-ohjelmointi Java-ohjelmointikielellä

Tämä materiaali on tarkoitettu käytettäväksi SOAP/WebServices-ohjelmoinnin opiskelua Java-ohjelmointikieltä käyttäen. Kurssi on laajuudeltaan 1 ov laajuinen kokonaisuus, jossa on tarkoitus luoda peruskatsaus Internet-sovelluskehityksessä laajalti käytettyyn SOAP eli Simple Object Access Access-tekniikkaan ja sen pohjalta kehitettyihin sovelluskehitysratkaisuihin.

HTML Metatiedot

Windows VPN

Windows VPN:n toteutus ja testaus

HTML Metatiedot

WURFL -tehtävä

Tehtävässä perehdytään WURFL-projektiin ja vastataan sitä koskeviin kysymyksiin.

PDF Metatiedot

XML Mark Up Language

Aihiossa esitellään: XML-is a mark-up language for representing the contents of the document in a structured way.

Flash Metatiedot

XML Structures

Aihiossa esitellään: The XML Documets Have a Structure.

Flash Metatiedot

XML Syntax

Aihiossa esitellään xml-kielen syntaksi.

Flash Metatiedot

XML-RPC PHP-ohjelmointikielellä

Tämä materiaali on tarkoitettu PHP-ohjelmointikielellä tehtävän, XML-RPC-etäproseduurikutsutekniikkaan perustuvan sovelluskehityksen opiskeluun. Materiaalissa käydään läpi XML-RPC-standardin perusidea, PHP:lle löytyviä työvälineitä XML-RPC-toteutusten tekemiseen sekä asiakassovellusten että palvelin

HTML Metatiedot

Ääni ja video verkossa

Ääni- ja videomateriaalin tuottaminen verkkoon. Ääneen ja videoon liittyvää teoriataustaa kaukaa vuodelta 2004.

HTML Metatiedot

Turvallisuus

Miksi palomuuri?

Esitellään palomuurien merkitystä analogialla toimistomurtoon ja vartijaan. Perustietoa palomuurin tärkeydestä yrityksille.

Flash Metatiedot

Nostotyön rasittavuus

Taulukko suositellun enimmäisnostotaakan laskemiseksi erilaisissa tilanteissa.

Excel Metatiedot

Pätevyystutkintotehtävät

Aineisto koostuu sähköpätevyystutkintoon liittyvistä interaktiivisista kysymyssarjoista. Tehtävät on koostettu vuosina 2000-2010 käytetyistä sähköpätevyystutkintokysymyksistä. Vastaaja saa välittömän palautteen vastaustensa oikeellisuudesta.

HTML Metatiedot

Tietoverkon käytön uhat ja niiden kartoittaminen

Opintojakson (1 ov) materiaalia voidaan käyttää myös muiden kuin tietoverkon käyttöön liittyvien uhkien kartoittamisen oppimateriaalina edellyttäen, että tehtävät ja esimerkit sovitetaan uhkakartoituksen kohteen mukaisiksi.

HTML Metatiedot

Työsuojelun organisaatio

Aihiossa havainnollistetaan työsuojeluorganisaation muodostuminen työyhteisössä (työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies, työsuojelutoimikunta) ja työsuojlua valvova viranomainen (työsuojelutarkastaja).

Flash Metatiedot

Varför behöver man brandmurar?

Demonstrerar betydelsen av brandmurar.

Flash Metatiedot

Tutkimusmenetelmät

Kvantitatiivisen tutkimusaineiston esittäminen ja kuvailu

Materiaali esittelee kvantitatiivisen tutkimusaineiston esittämis- ja kuvailumenetelmät. Mukana ohjeet menetelmien soveltamiseen Excel-taulukkolaskennalla ja SPSS-tilasto-ohjelmalla.

HTML Metatiedot

Laadullinen tutkimus

Laadullinen tutkimus

HTML Metatiedot

Monimuuttujamenetelmistä

Materiaalissa esitellään:
- Pääkomponenttianalyysi ja faktorianalyysi
- Ryhmittelyanalyysi eli klusterianalyysi
- Monisuuntainen varianssianalyysi ja kovarianssianalyysi
- Erotteluanalyysi
- Logistinen regressio

HTML Metatiedot

Tutkimusetiikka

Tutkimusetiikka-opiskeluaihiossa opiskelija perehtyy tutkimuseettisiin toimintaperiaatteisiin ja lainsäädäntöön. Aihio sisältää kahdeksan osakokokonaisuutta, ja sen opiskelu perustuu yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Osakokonaisuuksia voi laajentaa, karsia tai yhdistellä eri tavoin. Aihio muodostuu tehtävistä sekä referenssilähteistä.

HTML Metatiedot

Tilastollinen päättely

Johdanto tilastolliseen päättelyyn. Jakaumat ja estimointi. Luottamusvälit. Keskeinen raja-arvolause. Ryhmien vertailuun liittyvät testit. Muuttujien välisen riippuvuuden testaus.

HTML Metatiedot

Virsta - Löydä tilastot

Erityisesti AMK-henkilöstöä ajatellen toteutettu laaja oppimateriaali tilastotiedon löytämisestä. Paljon tietoa erilaisista tilastoista ja niissä suoritettavasta tiedonhausta.

HTML Metatiedot

Virsta - Talouden tiedot

Ammattikorkeakoulujen opettajille suunnattu opintomateriaali tilastoista. Tärkeimmät kotimaiset ja ulkomaiset talous- ja yritystilastot, sekä alue- ja väestötilastot.

HTML Metatiedot

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkisto - Menetelmäopetuksen tietovaranto

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien tietolähde. KvantiMOTV sisältää analyysimenetelmien ja SPSS-ohjelman oppaat, tehtäviä sekä harjoitusaineistoja. KvaliMOTV kattaa keskeiset tutkimuksen elementit, analyysiesimerkkejä ja esimerkkiaineiston.

HTML Metatiedot

Ylemmän AMK- tutkinnon metodifoorumi

Materiaali sisältää keskeiset opinnäytetutkimuksen näkökulmat. Aineiston laadinnan taustalla on teos: Anttila, Pirkko. 2006: Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen (Hamina: Akatiimi) sekä muita yleisesti käytettyjä tutkimusmenetelmäteoksia.

Huom - Materiaali on tehty vuonna 2006, ja se sisältää useita rikkinäisiä linkkejä sivuille, joita ei enää ole verkossa.

HTML Metatiedot

Viestintä ja media

Esimiesviestintä

Esimiesviestinnän opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa (tulevaa) esimiehen rooliaan viestinnän kannalta ja pystyy vaikuttamaan yrityksen työtyytyväisyyteen viestinnän keinoin.

HTML Metatiedot

Julkaisutuotanto

Opintojakson tavoitteena on tutustua kirjojen, lehtien ja av-aineiston julkaisutoiminnan perusteisiin kirjaston kokoelmatyön näkökulmasta.

HTML Metatiedot

Neuvotteluviestintä

Neuvotteluviestinnän harjoituksiin pohjautuva opiskelupaketti

HTML Metatiedot

Ryhmätyötaidot

Ryhmätyötaitojen opintojakso Moodle-oppimisympäristössä toteutettavaksi.

HTML Metatiedot

Tiedottaminen

Johdanto ulkoiseen tiedottamiseen sekä käsitteiden määrittely.

HTML Metatiedot

Tieteelliset ja populaarit artikkelit tekstilajeina

Tieteellisten artikkeleiden tekstipiirteet ja niiden erot populaarien asia-artikkeleiden tekstipiirteisiin.

Aineisto sopii itseopiskeluun.

HTML Metatiedot

Tiimin projektiviestintä

Tiimin vetäminen ja erityisesti viestinnän käyttö projekteissa. Viestinnän suunnittelu, palaverit, sähköpostiviestit. Viestinnän onnistuneisuus.

HTML Metatiedot

Verkkokirjoittaminen

Johdatus verkkokirjoittamiseen. Käytettävyyteen liittyvät asiat, suunnitteluprosessista ja itse verkkotekstin kirjoittamisesta. Aiheeseen liittyviä tehtäviä ja lähdeaineistoja.

HTML Metatiedot

Vuorovaikutuksen keinoja suullisissa esityksissä

Vuorovaikutuksen keinoja opiskelijoille suullisiin esitelmiin, alustuksiin, ohjauksiin ja ryhmäkeskusteluihin.

HTML Metatiedot

Yrittäjyys

Elintarvikeyrityksen kannattavuus

Elintarvikeyrityksen kannattavuutta käsittelevä pienimuotoinen opintojakso. Kustannukset, hinnoittelu ja kannattavuus.

HTML Metatiedot

Liiketoiminnan käynnistäminen

Opintojakso sisältää yrityshankkeen kannattavuuden arvioinnin, yrityksen rahoituksen, yritystoiminnan tukimuodot ja vaihtoehtoisia malleja yrittämiseen.

HTML Metatiedot

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan, mallintamaan ja kehittämään liiketoimintaprosesseja. Mallinnuskielenä käytetään UML -kieltä.

Opintojakso sisältää kuvia, esimerkkejä, tehtäviä sekä lähdeviittaukset.

HTML Metatiedot

Liiketoimintaprosessit

Liiketoimintaprosessi -oppimisaihiossa (flash) perhedytään liiketoimintaprosessi -käsitteeseen.

Flash Metatiedot

Yrittäjyysopinnot

Yrittäjyysopinnot koostuvat kahdesta testistä ja liiketoimintasuunnitelmasta. Opinnot on integroitu liiketalouden opintoihin.

HTML Metatiedot